Infomacje ogólne

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO WKP)

Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach 2004-2006 wdrażane były w Polsce poprzez siedem Programów Operacyjnych. Jednym z nich był Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP, „Unia dla przedsiębiorczych – Program Konkurencyjność”), adresowany do przedsiębiorstw zainteresowanych zwiększeniem swojej konkurencyjności w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego (Więcej informacji na temat SPO WKP można znaleźć na stronach www.konkurencyjnosc.gov.pl).

Program wspierał między innymi przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa zobligowane do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska mogły ubiegać się o dofinansowanie określonych przedsięwzięć w ramach Działania 2.4. Wykonanie tych inwestycji wspomaga realizację zobowiązań negocjacyjnych Polski, związanych ze wstąpieniem do Unii Europejskiej, w zakresie wdrażania wybranych dyrektyw z dziedziny ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą dla tego Działania.

Okres realizacji
Pierwszy nabór wniosków do działania 2.4 SPO WKP odbył się w terminie 17.01. – 18.03.2005, ostatni – w terminie 22.05. – 26.06.2006. Projekty były realizowane przez Beneficjentów w latach 2005-2008.

Poddziałania
Działanie 2.4 było realizowane poprzez następujące poddziałania:
2.4.1 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
2.4.2 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
2.4.3 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza;
2.4.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Szczegółowy opis poszczególnych poddziałań znajduje się w Uzupełnieniu SPOWKP (dostępnym na stronie http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Dokumenty/Uzupełnienie+SPO+WKP/)

Podsumowanie realizacji Działania 2.4 SPO WKP
W ramach Działania 2.4 SPO WKP zrealizowano 240 Projektów. Całkowita wartość zrealizowanych projektów to 2 459,0 mln zł.

Do dnia 31.12.2008 wypłacono 696,2 mln zł, w tym 520,4 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 175,8 mln zł ze środków NFOŚiGW. Łączna kwota dotychczas wypłaconych środków stanowi 95,3 % całkowitej wartości zawartych umów.

.