Aktualne nabory

Nabór wniosków dla organizacji samorządu gospodarczego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

22-07-2015, 13:04

Nabór wniosków dla organizacji samorządu gospodarczego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014
DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04
„OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

 

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na poziomie Programu
na dofinansowanie projektów na kwotę 367 647,50 euro,
tj.  1 527 648,89 zł [1].

 

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04

Celem Funduszu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy beneficjentami – podmiotami polskimi a ich partnerami w projektach - podmiotami norweskimi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk, prowadzącej do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu.

 

 2. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

Do udziału w konkursie w charakterze wnioskodawców kwalifikują się organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze), których działalność statutowa obejmuje zagadnienia związane z:

•    Poprawą efektywności energetycznej w przemyśle.
•    Zwiększeniem udziału przedsiębiorstw przemysłowych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
•    Ograniczeniem wytwarzania odpadów oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, w tym redukcji emisji lub uniknięcia emisji CO2 przez przedsiębiorstwa przemysłowe.

Grupę docelową, do której adresowane będą działania podejmowane w ramach parasolowego projektu bilateralnego, opisane w pkt 3 ogłoszenia o naborze, stanowić będą:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE)   nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocy publicznej.

3. Rodzaje projektów i działań kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państwa – Darczyńcy (Norwegii), które przyczynią się do nawiązania i wzmocnienia współpracy bilateralnej oraz wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami norweskimi.

Formą wdrażania projektu bilateralnego jest forma „projektu parasolowego”. Projekt parasolowy to projekt, w którym jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów - podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową).

Koncepcja projektu parasolowego zakłada, że beneficjent projektu parasolowego jest odpowiedzialny całkowicie za jego wartość merytoryczną, organizację i realizację, w tym za transparentną i ogólnie dostępną rekrutację podmiotów współpracujących z grupy docelowej, inicjowanie działań adresowanych do tych podmiotów, wybór i realizację projektów pilotażowych i/lub mikro-projektów oraz rozliczenia i sprawozdawczość (w tym sprawozdawczość dotyczącą pomocy publicznej) z podmiotami współpracującymi z grupy docelowej, a także za efektywną współpracę bilateralną z norweskim partnerem projektu w trakcie formułowania założeń projektu i na etapie jego realizacji.

Szczegółowe zasady dotyczące obowiązków beneficjenta projektu parasolowego w zakresie sposobu realizacji projektu i jego rozliczania zostaną uregulowane w umowie ws. projektu.

Podział zadań i obowiązków wynikających ze współpracy podczas realizacji projektu pomiędzy beneficjentem a norweskim partnerem projektu zostanie uregulowany umową partnerską zawartą pomiędzy tymi podmiotami.

Wszystkie działania przewidziane w ramach projektów pilotażowych i/lub mikro-projektów w projekcie parasolowym muszą tworzyć ogólnie zgodny projekt mający wspólne cele.

Zakres tematyczny działań przewidzianych do realizacji w ramach projektów pilotażowych i/lub mikro-projektów będzie opisany we wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego.

Przyjęcie w konkursie formuły projektu parasolowego ma na celu zaangażowanie przedsiębiorstw przemysłowych stanowiących grupę docelową w działania związane z poprawą efektywności energetycznej i zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej. Projekt/y parasolowy/e realizowany/e będzie/dą przez organizację/e samorządu gospodarczego – izbę/y gospodarczą/e (beneficjent/ci projektu), która/e we współpracy z podmiotem norweskim (partner projektu) i podmiotami z grupy docelowej (odbiorcy końcowi – przedsiębiorstwa przemysłowe) zrealizują projekty pilotażowe i/lub mikro-projekty związane z:

•    Promowaniem przyjaznych dla środowiska nowoczesnych technologii spalania (współspalania), mających na celu wzrost wydajności energetycznej w sektorze przemysłu i redukcję emisji gazów i pyłów.
•    Doradztwem w zakresie konwersji instalacji spalania na przyjazne dla środowiska.
•    Rozpowszechnianiem wiedzy na temat Regulacji i Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie wydajności energetycznej w sektorze przemysłu oraz redukcji emisji gazów i pyłów.
•    Upowszechnianiem europejskich i krajowych doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze wydajności energetycznej w sektorze przemysłu oraz redukcji emisji gazów i pyłów.

W ramach projektów bilateralnych, które zostaną zgłoszone w konkursie, do dofinansowania kwalifikują się działania nieinwestycyjne polegające na:

•    Przygotowaniu wdrożenia innowacyjnych projektów pilotażowych,
•    Ustanowieniu platform do współpracy,
•    Przeprowadzeniu badań i analiz,
•    Organizacji bilateralnych konferencji, seminariów, warsztatów,
•    Organizacji bilateralnych wizyt studyjnych,
•    Przeprowadzeniu kampanii promocyjno-informacyjnych.

Projekt pilotażowy to projekt polegający na wdrożeniu nowej techniki lub metody, która wcześniej nie była stosowana ani badana w praktyce. Projekty pilotażowe mają charakter testujący (np. metodę, narzędzie) i mogą stanowić element szerszego procesu rozwoju lub wdrożenia. Projekt pilotażowy ma na celu zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych projektów w tej samej lub pokrewnej dziedzinie i rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych.

 4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów parasolowych w naborze wynosi 367 647,50 euro

tj. 1 527 648,89 zł.

Minimalna wartość dofinansowania dla jednego projektu parasolowego w naborze wynosi 183 823,75 euro

tj. 763 824,45 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu parasolowego w naborze wynosi 367 647,50 euro

tj. 1 527 648,89 zł.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” oraz środki pochodzące z budżetu państwa, udostępnione przez Operatora Programu.

 5. Poziom dofinansowania projektu i pomoc publiczna

Poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a dotacja ze środków budżetu państwa stanowi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

W projektach bilateralnych parasolowych może wystąpić pomoc publiczna pośrednia na poziomie odbiorcy końcowego pomocy tj. podmiotów stanowiących grupę docelową w projekcie. Obowiązki związane z udzielaniem pomocy podmiotom z grupy docelowej i ze sprawozdawczością dotyczącą udzielonej pomocy zostaną scedowane na beneficjenta projektu parasolowego w umowie ws. projektu.

 6. Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie

Początek okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu bilateralnego to data podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet Sterujący Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04.

Koniec okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu bilateralnego to 30 kwietnia 2017 r.

 7. Ocena i wybór projektów

Wnioskodawcy wypełnią i przedłożą do oceny wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganym kompletem załączników. Wniosek będzie traktowany jako złożony w partnerstwie, jeżeli w momencie jego składania podpisana będzie umowa partnerska lub list intencyjny pomiędzy wnioskodawcą projektu i jego partnerem z Norwegii. Wzór umowy partnerskiej i wzór listu intencyjnego są dostępne do pobrania poniżej.

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna ma charakter punktowy. Przez pozytywną ocenę merytoryczną rozumie się uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdym z kryteriów.

Złożone wnioski będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych przez Operatora Programu pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi. W procesie oceny i wyboru wniosków do dofinansowania uczestniczyć będzie również norweski Partner Programu - Norweską Dyrekcję Zasobów Wodnych i Energetyki NVE. Ostateczny wybór projektów do dofinansowania zatwierdzony zostanie decyzją Operatora (Ministra Środowiska) po uprzednim zarekomendowaniu przez Komitet Sterujący Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04.

W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia brakujących dokumentów wyłącznie na wezwanie NFOŚiGW. Uzupełnieniu na etapie oceny formalnej podlegają:

- oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach;
- brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników;
- brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku;
- brak załączników.

W trakcie oceny merytorycznej wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie niespełnienia kryteriów merytorycznych wyłącznie na wezwanie NFOŚiGW.

W przypadku konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień, do wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez wnioskodawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW, jednakże nie później niż w ciągu 5 dni od dnia nadania.

Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 zostanie opublikowana na stronach internetowych Operatora Programu (Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez Operatora Programu o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu bilateralnego.

Umowy w sprawie projektów bilateralnych zostaną podpisane w języku polskim, a wysokość dofinansowania zostanie wyrażona w złotych.

W konkursie nie mają zastosowania Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w tym opisana w ww. Wytycznych procedura odwoławcza.

8. System płatności

Dofinansowanie będzie realizowane w formie jednorazowej zaliczki do 20 % kosztów kwalifikowanych, refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu oraz 5% płatności końcowej.

Podstawą wypłaty zaliczki będzie złożenie wniosku o zaliczkę i jego akceptacja, podstawą wypłaty refundacji będzie złożenie wniosku o płatność i jego akceptacja, a także wcześniejsze rozliczenie 70% kwoty otrzymanej zaliczki, podstawą przekazania płatności końcowej będzie zatwierdzenie przez Operatora Programu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez norweskiego partnera projektu, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta, który potwierdza, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyką rachunkowości kraju partnera projektu.

Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada ta ma zastosowanie do norweskiego partnera projektu zgodnie z art. 7.13.5 Regulacji.

Regulacje dostępne są pod adresem:
https://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Regulacje/Documents/Regulacje_NMF_2014_01.07.2014PDF.pdf.

9. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane

Dla projektów bilateralnych pilotażowych i mikro-projektów realizowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej kwalifikowalne są kategorie kosztów opisanych w art. 7.7. Fundusze współpracy dwustronnej Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Koszty podróży obejmują koszty utrzymania, zgodnie z paragrafem 1 b art. 7.3. ww. Regulacji.

Dla projektów parasolowych kwalifikowane są koszty zarządzania projektem do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto, dla projektów pilotażowych realizowanych w ramach projektów parasolowych kwalifikowane są bezpośrednie koszty w projektach pilotażowych zgodne z wymaganiami opisanymi następujących artykułach Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014:

-    art. 7.3 Bezpośrednie wydatki kwalifikowalne w ramach projektu
-    art. 7.4 Pośrednie koszty projektu (koszty ogólne)  
-    art. 7.5 Zakup nieruchomości i gruntu
-    art. 7.6 Koszty niekwalifikowalne

Wkład rzeczowy i koszty pośrednie nie są kosztami kwalifikowanymi w projektach bilateralnych.

Do projektów bilateralnych mają zastosowanie:

a)    ogólne zasady kwalifikowalności wydatków wymienione w art. 7.2 Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;
b)    wszystkie reguły dotyczące niekwalifikowalności kosztów przewidziane w Regulacjach ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;
c)    właściwe przepisy dotyczące zamówień publicznych tj. ustawa o zamówieniach publicznych oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  Regulacje dostępne są pod adresem: https://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Regulacje/Documents/Regulacje_NMF_2014_01.07.2014PDF.pdf.

10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin ogłoszenia naboru wniosków –  21.07.2015 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców –  27.07.2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 30.09.2015 r.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej (2 płyty CD/ DVD lub 2 szt. pen-drive). Formularz wniosku aplikacyjnego należy złożyć w formie elektronicznej zarówno w wersji z podpisem jak i w wersji edytowalnej na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Wniosek w formie papierowej należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym również powinna zostać opatrzona nazwą projektu oraz wnioskodawcy.

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data wpływu wniosku.

 

11. Partnerstwo

Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem norweskim. W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw wnioskodawcy mogą skorzystać z listy potencjalnych partnerów norweskich zaproponowanej przez Partnera Programu PL04. Lista potencjalnych partnerów norweskich jest dostępna do pobrania. Mogą być również inni potencjalni partnerzy z Norwegii – wnioskodawcy muszą aktywnie sprawdzać właściwe strony internetowe w Norwegii, szukając informacji o norweskich podmiotach, które już nawiązały współpracę z Polską itd.

12. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

Wniosek bilateralny składany przez Wnioskodawcę musi być zgodny z zapisami poniższych dokumentów:

 • Memorandum of Understanding uzgodnione między Królestwem Norwegii a Państwem-Beneficjentem (Rzeczpospolitą Polską), podpisane 11 czerwca 2011 roku,
 • Umowa w sprawie programu dla PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, 
 • Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,
 • Wytyczne Państw Darczyńców,
 • Strategia ramowa Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - część II tj. Uzupełnienie do zatwierdzonej Strategii Ramowej Funduszu Współpracy Dwustronnej,
 • Regulamin konkursu,
 • Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków.

 

13. Formularz wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, dostępnym do pobrania poniżej wraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

 

14. Lista załączników wymaganych do wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie (list intencyjny lub umowa partnerska),
 2. Opis projektu oraz działania i harmonogram realizacji (część 3.2 i 3.4 formularza wniosku) w języku angielskim, 
 3. Programy ramowe wizyt studyjnych/konferencji/seminariów/warsztatów z określeniem celu przeprowadzenia wydarzenia, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników (jeśli przewidziane w projekcie), 
 4. Koncepcja innowacyjnych projektów pilotażowych (jeśli przewidziane w projekcie),
 5. Koncepcja utworzenia platformy współpracy (jeśli przewidziane w projekcie),
 6. Opis skrócony badań i analiz (jeśli przewidziane w projekcie),
 7. Koncepcja kampanii promocyjno-informacyjnych (jeśli przewidziane w projekcie),
 8. Oświadczenie o zgodności papierowej wersji wniosku aplikacyjnego z wersją elektroniczną,
 9. Oświadczenie o zgodności wersji angielskiej wniosku z wersją polską (dotyczy formularza wniosku: części 3.2 – opis projektu i 3.4 – działania i harmonogram realizacji),
 10. Statut lub/i akt założycielski wnioskodawcy, 
 11. Inne, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę

15. Język wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim.

W języku angielskim należy złożyć następujące dokumenty: opis projektu (3.2 formularza wniosku), działania i harmonogram realizacji (3.4 formularza wniosku),

List intencyjny, umowa partnerska są to załączniki, które mogą być złożone w języku polskim lub/i angielskim.

16. Kontakt do Operatora Programu


Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować, w trakcie jego trwania, pod adresem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
tel. 22 45 95 819, 22 45 95 830
 e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
e-mail: mfeog@mos.gov.pl

 [1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,1552 PLN)

.