Aktualne nabory

Energia odnawialna,efektywność energetyczna,bezpieczeństwo energetyczne.Poprawa efektywności energetycznej w bud. szkolnych

13-03-2020, 16:37

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Minister Klimatu jako Operator Programu

„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na
„Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

na kwotę 20 000 000 euro, tj. 86 318 000 zł.

1. Cel naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na:

 • ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
 • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
 • instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
 • wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,
 • montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,
 • zastosowaniu automatyki pogodowej,
 • zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,
 • wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć: 

 • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
 • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne;
 • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu muszą być własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 3 Rezultatu programu: „Poprawiona efektywność energetyczna w budynkach, przemyśle i gminach” oraz Wyniku 3.1 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy ws. Programu, podpisanej w Warszawie 7 lutego 2020.

 

Obszar Programowy

Rezultat/

Wynik

Oczekiwane rezultaty Programu 

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

12

Rezultat 3

 

Poprawiona efektywność energetyczna w budynkach, przemyśle i gminach

Szacowana roczna redukcja emisji CO2 (w t/rok)

t/rok

0

593 200

 

Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych

(MWh/rok)

0

25 144

Szacowane oszczędności energii pierwotnej (MWh/rok)

(MWh/rok)

0

676 908

Liczba osób korzystających ze zwiększonej efektywności energetycznej

Liczba

0

12 160

Wynik 3.1

 

 

Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych

Liczba budynków szkolnych, dla których wdrożono działania w zakresie efektywności energetycznej

Liczba

0

14

Liczba przeprowadzonych kampanii podnoszących świadomość

Liczba

0

14

Liczba osób objętych kampaniami podnoszącymi świadomość

Liczba

0

20 000

Liczba przeszkolonych specjalistów (w zakresie działań dotyczących efektywności energetycznej)

Liczba

0

30

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może się ubiegać:

 • każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

20 000 000 euro, tj. 86 318 000 zł

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

7. Minimalna kwota dofinansowania

500 000 euro tj. 2 157 950 zł

8. Maksymalna kwota dofinansowania  

5 000 000 euro tj. 21 579 500 zł

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

10. Proces oceny i wyboru

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie składa do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) w sposób opisany w punkcie 13 ogłoszenia o naborze.

Ocena projektów składa się z oceny formalnej (warunki formalne) oraz oceny merytorycznej I i II stopnia (kryteria merytoryczne). 

Ocena formalna projektów polega na weryfikacji projektu pod kątem spełnienia bądź niespełnienia warunków formalnych (tzw. ocena zero-jedynkowa).

Na ocenę warunków formalnych przewiduje się maksymalnie 4 tygodnie, licząc od dnia złożenia wniosku, bez uwzględniania czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury odwoławczej.

Jeżeli chociaż jeden warunek formalny nie jest spełniony, Wnioskodawca zostaje wezwany do poprawy, uzupełnienia lub do przedstawienia wyjaśnień. Warunek dot. wpływu wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega poprawie/uzupełnieniu a jego niespełnienie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną ocenione negatywnie lub pozostawione bez rozpatrzenia na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach negatywnej oceny lub pozostawienia bez rozpatrzenia i otrzymają możliwość odwołania się od decyzji do Krajowego Punktu Kontaktowego za pośrednictwem Operatora Programu.

Ocena merytoryczna jest dwustopniowa:

 • ocena I stopnia: obejmuje zgodność z obowiązującymi zasadami przyznawania pomocy publicznej, zasadą równych szans i niedyskryminacji, ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy, ocenę kwalifikowalności projektu. Jest to ocena zero-jedynkowa.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia.

Od wyników oceny merytorycznej I stopnia wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

 • ocena II stopnia: obejmuje ocenę punktową projektu przez co najmniej dwóch zewnętrznych i bezstronnych ekspertów wyznaczonych przez NFOŚiGW, którzy zostaną wybrani w drodze procedury konkursowej. Eksperci oddzielnie oceniają projekt zgodnie z kryteriami merytorycznymi II stopnia opublikowanymi w ogłoszeniu o naborze.

Wnioskodawcy, którzy nie zgadzają się z przyznaną punktacją mają możliwość odwołania do Operatora Programu.

Na ocenę warunków merytorycznych (I i II stopnia) przewiduje się maksymalnie 12 tygodni, licząc od dnia zawiadomienia o pozytywnym wyniku oceny formalnej, bez uwzględniania czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury odwoławczej.

Podczas oceny merytorycznej, na każdym stopniu prowadzonej oceny, Wnioskodawca może zostać jednorazowo i na piśmie poproszony o wyjaśnienia do złożonego wniosku.

NFOŚiGW sporządza projekt listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie biorąc pod uwagę wyniki ocen dostarczone przez ekspertów zewnętrznych. Wnioski zostaną uszeregowane w kolejności od najwyższej do najniższej liczby przyznanych punktów. Do celów uszeregowania projektów wykorzystuje się średnią ocen przyznanych przez ekspertów.
W przypadku rozbieżności w ocenie ekspertów zewnętrznych wynoszących więcej niż 30% wyższego wyniku, NFOŚiGW zleca niezależną ocenę wniosku trzeciemu ekspertowi zewnętrznemu. W takich przypadkach na potrzeby sporządzenia listy rankingowej projektów stosuje się średnią liczbę punktów z dwóch najbardziej zbliżonych wyników.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone po ocenie merytorycznej II stopnia, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia i możliwości odwołania się od decyzji do Operatora Programu.

Projekt listy rankingowej jest przekazywany pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów, który dokonuje jej przeglądu. W uzasadnionych przypadkach Komitet ds. Wyboru Projektów może modyfikować listę rankingową. Przewodniczący Komitetu ds. Wyboru Projektów przedkłada Operatorowi Programu listę rekomendowanych projektów wraz z listą rezerwową i listą odrzuconych wniosków oraz przyczyną ich odrzucenia oraz uzasadnieniem ewentualnych modyfikacji listy.

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania podejmuje Operator Programu.

11. System płatności

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie:

 • zaliczek

Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę.

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

Szczegółowe obowiązki i ograniczenia związane z wykorzystywaniem i rozliczaniem zaliczek są wskazane w Podręczniku wnioskodawcy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 • refundacji

Płatności na rzecz beneficjenta będą dokonywane na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.

Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania.

 • płatności końcowej.

Płatność końcowa w wysokości 10% całkowitej kwoty dofinansowania projektu zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

12. Koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne, wkład rzeczowy, udokumentowanie kosztów

12.1 Koszty są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z następującymi wyjątkami:

Koszty bezpośrednie:

 • Sprzęt:

Zakup używanego sprzętu jest niekwalifikowalny.

Zasady dotyczące rozliczania kosztów określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie projektu.

Koszty pośrednie:

Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem.

Jedyną dopuszczalną metodą identyfikacji kosztów pośrednich jest ryczałt w wysokości do 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta lub partnera projektu, zgodnie z art. 8.5.1 lit. b) Regulacji.

Szczegółowa metodyka wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna do pobrania poniżej.

Metodę obliczania kosztów pośrednich i ich maksymalną kwotę ustala się w umowie w sprawie projektu. Metodę obliczania kosztów pośrednich partnera projektu określa umowa partnerska między beneficjentem projektu a partnerem projektu.

12.2 Koszty niekwalifikowalne zostały wskazane w art. 8.7 Regulacji.

12.3 Wkład własny:

Co do zasady wkład własny jest wnoszony w postaci pieniężnej.

W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW. Informacje dotyczące programu pożyczkowego dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wyłącznie w przypadku projektów, w których beneficjentem jest organizacja pozarządowa, wkład rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 50% wkładu własnego wymaganego dla projektu w ramach Programu.

W takim przypadku wartość wkładu rzeczowego jest wyliczana przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem:

- ilości czasu przepracowanego dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz projektu, wyrażonego w liczbie godzin oraz

- standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy, zgodnie ze stawkami zwyczajowo wypłaconymi za taką pracę.

W związku z dużym zróżnicowaniem rodzajów prac możliwych do wykonywania przez wolontariusza w projekcie, wielkość zaproponowanych przez wnioskodawcę stawek za poszczególne prace zostanie zweryfikowana przez eksperta na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Zaakceptowana wysokość ww. stawek zostanie zapisana w umowie w sprawie projektu.

12.4 Udokumentowanie kosztów:

Koszty poniesione w ramach projektu należy udokumentować przy pomocy otrzymanych faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej. Szczegółowe obowiązki beneficjenta w tym zakresie określa umowa w sprawie projektu.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dopuszcza się możliwość przedstawienia przez partnera, którego główna siedziba mieści się na terenie Państwa – Darczyńcy, dowodów poniesienia kosztów w formie raportu niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego funkcjonariusza publicznego, który będzie poświadczać, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, obowiązującym prawem i krajowymi praktykami w zakresie rachunkowości.

13. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 15.07.2020 r. 14.09.2020 r. godz. 15:00.

Sposób złożenia wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD,  dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

 • przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 •  przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia wniosku

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku w ramach naboru przez jednego Wnioskodawcę, ale na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej.

Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

14. Ramy prawne i dokumenty programowe

15. Lista załączników do ogłoszenia o naborze wniosków

 • Regulamin konkursu;
 • Warunki formalne i kryteria merytoryczne;
 • Wzór kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku;
 • Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw;
 • Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich;
 • Wzór umowy ws. projektu (zostanie opublikowany w terminie późniejszym);
 • Podręcznik Wnioskodawcy.

16. Lista załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Audyt energetyczny opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zmienionym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.;
 2. Załącznik ekologiczno-techniczny wraz z podsumowaniem audytów zawierający wyliczenie redukcji CO2;
 3. Pozwolenia i decyzje administracyjne warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania;
 4. Kopie kart tytułowych wraz ze spisami treści posiadanej dokumentacji technicznej, która jest podstawą uzyskania pozwoleń administracyjnych na realizację prac termomodernizacyjnych (jeżeli dotyczy);
 5. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie tj.: list intencyjny z podmiotem z Państw-Darczyńców, umowa partnerska z podmiotem z Państw-Darczyńców lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (jeżeli dotyczy);
 6. Kalkulacja wyliczenia kosztów pośrednich wykonana na podstawie metodyki wyliczania kosztów pośrednich (jeżeli dotyczy);
 7. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy – dotyczy podmiotów niepublicznych prowadzących szkoły;
 8. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy;
 9. Dokumenty finansowe składane w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy - w zależności od formy prawnej i rodzaju prowadzonej sprawozdawczości finansowej;
 10. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków przez Wnioskodawcę na współfinansowanie projektu;
 11. Oświadczenie Wnioskodawcy o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy wraz z kopią przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania na obiektach ujętych w przedsięwzięciu chronionych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy lub kopię wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na podstawie art. 56 w zw. z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z kopią przeprowadzonej ww. inwentaryzacji przyrodniczej;
 12. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (przygotowanie dokumentacji wniosku o dofinansowanie poza okresem lęgowym) oświadczenie Wnioskodawcy o terminie planowanej inwentaryzacji wraz z orientacyjnym terminem przekazania do NFOŚiGW:

1. oświadczenia Wnioskodawcy o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub

2. w przypadku, gdy inwentaryzacja przyrodnicza potwierdzi występowanie gatunku chronionego kopię wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na podstawie art. 56 w zw. z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.;

 1. Oświadczenie Wnioskodawcy, że inwestycja realizowana jest zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz z ustawą Prawo ochrony przyrody z dnia 14 stycznia 2020 art. 33;
 2. Opinia i /lub zgoda właściwego organu ochrony przyrody na realizację projektu lub potwierdzenie wystąpienia o ww. opinię/zgodę;
 3. Zgoda właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego terenu, na którym realizowany ma być projekt, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ww. terenu (jeżeli dotyczy);
 4. Załączniki właściwe dla działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zał. 3 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata 2014-2021, takie jak: plan komunikacji dla projektu, strona internetowa/portal/wortal - założenia graficzne ze schematem nawigacji, harmonogram szkoleń, warsztatów, konferencji, imprez i festiwali wraz z ich planowanym czasem trwania oraz zakresem tematycznym (jeżeli dotyczy);
 5. Załączniki właściwe dla działania dotyczących zwiększania świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej, takie jak: programy szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, festiwali wraz z określeniem czasu ich trwania oraz zakresem tematycznym, konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur itp. (z podaniem parametrów technicznych; jeżeli dotyczy), założenia scenariusza programu telewizyjnego/radiowego/filmu/spotu (jeżeli dotyczy), w tym parametry techniczne oraz kosztorys jednego odcinka;
 6. Inne dokumenty, uznane za konieczne do złożenia przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z artykułem 7.3 Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata 2014-2021, wniosek o dofinansowanie powinien zawierać informację o wszystkich konsultantach, którzy brali udział w jego przygotowaniu.

17. Język wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim. Dodatkowo w języku angielskim należy przedstawić:

 • list intencyjny, umowę partnerską lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (dotyczy projektów partnerskich z podmiotami spoza Polski, w szczególności z Państw-Darczyńców);
 • krótkie podsumowanie opisu projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji Projektu oraz roli Partnerów (zawarte we wniosku o dofinansowanie - zakładka ‘Summary’).

18. Kontakt z Operatorem Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adresy e-mailowe:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

e-mail: mfeog_energia@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Klimatu

e-mail: mfeog@klimat.gov.pl

Odpowiedzi na pytania będą udzielane w możliwe najkrótszym terminie nie dłużej jednak niż w 7 dni roboczych.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Obywatele, którzy powzięli podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, podanych na stronie internetowej Funduszy EOG.

Pliki do pobrania

2 warunki formalne 2020.03.13.pdf
2 warunki formalne 2020.03.13.pdf - (106,37 KB) Warunki formalne
4 karta oceny warunkow formalnych 2020.03.13.pdf
4 karta oceny warunkow formalnych 2020.03.13.pdf - (163,34 KB) Karta oceny wniosku
7 podrecznik dotyczacy partnerstw 2020.03.13.pdf
7 podrecznik dotyczacy partnerstw 2020.03.13.pdf - (265,95 KB) Podręcznik partnerstwa
8 metodyka kalkulacji kosztow posrednich-wytyczne 2020.03.13.pdf
8 metodyka kalkulacji kosztow posrednich-wytyczne 2020.03.13.pdf - (273,73 KB) Metodyka kalkulacji kosztów
12 wzor umowy o partnerstwie ang.doc
12 wzor umowy o partnerstwie ang.doc - (91 KB) Wzór umowy partnerstwa
13 wzor listu intencyjnego ang.docx
13 wzor listu intencyjnego ang.docx - (18,71 KB) Wzór listu intencyjnego
9 wzor umowy o dofinansowanie.pdf
9 wzor umowy o dofinansowanie.pdf - (366 KB) wzor umowy

.