Aktualne nabory

Środowisko naturalne i ekosystemy. Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem

13-03-2020, 14:28

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na
„Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
na kwotę 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł.

1. Cel naboru

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy”  jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez ochronę naturalnych oraz przywracanie zdegradowanych mokradeł oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze tzn. uwzględniające działania zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu i adaptację do tych zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia Rezultatu Programu: „Poprawa stanu środowiskowego ekosystemów” oraz Wyniku Programu 2.1 „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r.

 

Obszar Programowy (PA)

Rezultat/

Wynik

Oczekiwanie rezultaty Programu 

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

PA11

Rezultat 2

 

Poprawa stanu środowiskowego ekosystemów

Liczba ekosystemów o poprawionym stanie środowiska

Liczba

0

10

Łączna powierzchnia obszarów o poprawionym stanie środowiska [ha]

Liczba

 

0

30 000

Liczba gatunków chronionych, których stan uległ poprawie

Liczba

0

5

Wynik 2.1

 

Wdrożenie planów zarządzania ekosystemami

Liczba wdrożonych planów zarządzania obszarami chronionymi

Liczba

0

5

Liczba przeprowadzonych kampanii podnoszących świadomość

Liczba

0

10

Liczba osób objętych kampaniami podnoszącymi świadomość

Liczba

0

200 000

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:

 • wdrażaniem planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty);
 • poprawą stanu gatunków chronionych;
 • przeciwdziałaniem fragmentacji ekosystemów;
 • tworzeniem / zachowaniem / udrażnianiem korytarzy ekologicznych w celu zapewnienia swobodnego przepływu gatunków między obszarami chronionymi;
 • ochroną naturalnych mokradeł jako rezerwuarów węgla organicznego;
 • przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego;
 • utrzymanie dobrego stanu ekosystemów.

Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę i / lub modernizację infrastruktury edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może stanowić głównego zakresu projektu.

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • prywatne lub publiczne;
 • komercyjne lub niekomercyjne;
 • organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i  podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw- Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

7. Minimalna kwota dofinansowania

200 000 euro tj. 863 180,00 zł

8. Maksymalna kwota dofinansowania  

1 000 000 euro tj. 4 315 900,00 zł

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

10. Proces oceny i wyboru

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie składa do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w sposób opisany w punkcie 13 ogłoszenia o naborze.

Ocena projektów składa się z oceny formalnej (warunki formalne) oraz oceny merytorycznej I  i II stopnia (kryteria merytoryczne).  

Ocena formalna projektów polega na weryfikacji projektu pod kątem spełnienia bądź niespełnienia warunków formalnych (tzw. ocena zero-jedynkowa).

Ocena formalna trwa maksymalnie 4 tygodnie, licząc od daty złożenia wniosku, z wyłączeniem czasu potrzebnego na przeprowadzenie  procedury odwoławczej.

Jeżeli chociaż jeden warunek formalny nie jest spełniony, wnioskodawca zostaje wezwany do poprawy, uzupełnienia lub do przedstawienia wyjaśnień. Warunek dot. wpływu wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega poprawie / uzupełnieniu, a jego niespełnienie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną ocenione negatywnie lub pozostawione bez rozpatrzenia na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach negatywnej oceny lub pozostawienia bez rozpatrzenia i otrzymają możliwość odwołania się od decyzji do Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) za pośrednictwem Operatora Programu.

Ocena merytoryczna jest dwustopniowa:

 • ocena I stopnia: obejmuje zgodność z obowiązującymi zasadami przyznawania pomocy publicznej, zasadą równych szans i niedyskryminacji, ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy, ocenę kwalifikowalności projektu. Jest to ocena zero-jedynkowa.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia. Od wyników oceny merytorycznej I stopnia wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

 • ocena II stopnia: obejmuje ocenę punktową projektu przez co najmniej dwóch zewnętrznych i bezstronnych ekspertów wyznaczonych przez NFOŚiGW, którzy zostaną wybrani w drodze procedury konkursowej. Eksperci oddzielnie oceniają projekt zgodnie z kryteriami merytorycznymi II stopnia opublikowanymi w ogłoszeniu o naborze. Wnioskodawcy, którzy nie zgadzają się z przyznaną punktacją mają możliwość odwołania do Operatora Programu.

Ocena merytoryczna (etap I i etap II) trwa maksymalnie 9 tygodni liczonych od dnia powiadomienia o pozytywnych wynikach oceny formalnej, z wyłączeniem czasu potrzebnego na przeprowadzenie  procedury odwoławczej.

Podczas oceny merytorycznej, na każdym stopniu prowadzonej oceny, wnioskodawca może zostać jednorazowo i na piśmie poproszony o wyjaśnienia do złożonego wniosku.

NFOŚiGW sporządza projekt listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie biorąc pod uwagę wyniki ocen dostarczone przez ekspertów zewnętrznych. Wnioski zostaną uszeregowane w kolejności od najwyższej do najniższej liczby przyznanych punktów. Do  celów uszeregowania projektów wykorzystuje się średnią ocen przyznanych przez ekspertów.
W przypadku rozbieżności w ocenie ekspertów zewnętrznych wynoszących więcej niż 30% wyższego wyniku, NFOŚiGW zleca niezależną ocenę wniosku trzeciemu ekspertowi zewnętrznemu. W takich przypadkach na potrzeby sporządzenia listy rankingowej projektów stosuje się średnią liczbę punktów z dwóch najbardziej zbliżonych wyników.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone po ocenie merytorycznej II stopnia, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia i możliwości odwołania się od decyzji do Operatora Programu.

Projekt listy rankingowej jest przekazywany pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów, który dokonuje jej przeglądu. W uzasadnionych przypadkach Komitet ds. Wyboru Projektów może modyfikować listę rankingową. Uzasadnienie modyfikacji musi być wyszczególnione w protokole z posiedzenia Komitetu. Przewodniczący Komitetu ds. Wyboru Projektów przedkłada Operatorowi Programu protokół i listę rekomendowanych projektów, wraz z listą rezerwową i listą odrzuconych wniosków oraz przyczyną ich odrzucenia oraz uzasadnieniem ewentualnych modyfikacji listy.

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania podejmuje Operator Programu.

11. System płatności

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie:

 • zaliczek

Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40 % całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

Szczegółowe obowiązki i ograniczenia związane z wykorzystywaniem i rozliczaniem zaliczek są wskazane w Podręczniku Wnioskodawcy.

 • refundacji

Płatności na rzecz beneficjenta będą dokonywane na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.

Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania.

 • płatności końcowej

Płatność końcowa w wysokości 10 % całkowitej kwoty dofinansowania projektu zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

12. Koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne, wkład rzeczowy, udokumentowanie kosztów

12.1 Koszty są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji
w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 z następującymi wyjątkami:

Koszty bezpośrednie:

 • Sprzęt:

Zakup używanego sprzętu jest niekwalifikowalny.

 • Działania edukacyjne:

Zgodnie z art. 8.4 Regulacji oraz postanowieniami Umowy ws. Programu, koszty działań edukacyjnych w projektach nieinwestycyjnych zostaną opracowane na podstawie standardowych kosztów jednostkowych opartych na katalogu kosztów, który jest dostępny do pobrania poniżej.

Zasady dotyczące rozliczania kosztów określone zostaną przez Operatora Programu w Umowie w sprawie Projektu.

Koszty pośrednie:

Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i / lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem.

Jedyną dopuszczalną metodą identyfikacji kosztów pośrednich jest ryczałt w wysokości do 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów  zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta lub  partnera projektu, zgodnie z art. 8.5.1 lit. b) Regulacji.

Szczegółowa metodyka wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna do pobrania poniżej.

Metodę obliczania kosztów pośrednich i ich maksymalną kwotę ustala się w Umowie w sprawie Projektu. Metodę obliczania kosztów pośrednich partnera projektu określa umowa partnerska między beneficjentem projektu a partnerem projektu.

12.2 Koszty niekwalifikowalne zostały wskazane w art. 8.7 Regulacji.

12.3 Wkład własny:

Co do zasady wkład własny jest wnoszony w postaci pieniężnej.

Wyłącznie w przypadku projektów, w których beneficjentem jest organizacja pozarządowa, wkład rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 50% wkładu własnego wymaganego dla projektu w ramach Programu.

W takim przypadku wartość wkładu rzeczowego jest wyliczana przez wnioskodawcę z uwzględnieniem:

- ilości czasu przepracowanego dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz projektu, wyrażonego w liczbie godzin oraz

- standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy zgodnie ze stawkami zwyczajowo wypłaconymi za taką pracę.

W związku z dużym zróżnicowaniem rodzajów prac możliwych do wykonywania przez wolontariusza w projekcie, wielkość zaproponowanych przez wnioskodawcę stawek za poszczególne prace zostanie zweryfikowana przez eksperta na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Zaakceptowana wysokość ww. stawek zostanie zapisana w umowie w sprawie projektu.

12.4 Udokumentowanie kosztów:

Koszty poniesione w ramach projektu należy udokumentować przy pomocy otrzymanych faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej. Szczegółowe obowiązki beneficjenta w tym zakresie określa Umowa w sprawie Projektu.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dopuszcza się możliwość przedstawienia przez partnera, którego główna siedziba mieści się na terenie Państwa – Darczyńcy, dowodów poniesienia kosztów w formie raportu niezależnego audytora lub  kompetentnego i niezależnego funkcjonariusza publicznego, który będzie poświadczać, że  deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, obowiązującym prawem
i krajowymi praktykami w zakresie rachunkowości.

13. Termin i sposób składania wniosków  o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.04.2020r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.06.2020r. 03.08.2020r. ,godz.15:00

Sposób złożenia wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie Projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin konkursu.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl.  

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu GWD. Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

 1. przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 2.  przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia wniosku

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej. Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

14. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe:

15. Lista załączników do ogłoszenia o naborze wniosków:

 • Regulamin konkursu;
 • Warunki formalne;
 • Kryteria merytoryczne;
 • Wzór kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku;
 • Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw;
 • Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich;
 • Katalog standardowych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych;
 • Podręcznik Wnioskodawcy;
 • Wzór umowy w sprawie projektu.

16. Lista załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie:

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy;
 2. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy;
 3. Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania;
 4. Zgoda właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego terenu, na którym realizowany ma być Projekt, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ww. terenu - jeżeli dotyczy;
 5. Plan Komunikacji przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG oraz NMF na lata 2014-2021;
 6. Kalkulacja kosztów pośrednich wykonana na podstawie Metodyki wyliczania kosztów pośrednich będącej załącznikiem do ogłoszenia o naborze - jeżeli dotyczy;
 7. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie - list intencyjny z podmiotem z Państw-Darczyńców, umowa partnerska z podmiotem z Państw-Darczyńców lub  inne potwierdzenie współpracy partnerów;
 8. Opinia i / lub zgoda właściwego organu ochrony przyrody na realizację projektu lub potwierdzenie wystąpienia o ww. opinię / zgodę (dotyczy podmiotów spoza organów ochrony przyrody) - jeżeli dotyczy;
 9. Oświadczenie o zgodności zadań projektu z planami zarządzania ekosystemami - jeżeli dotyczy - jeżeli dotyczy;
 10. Strona internetowa / portal / wortal - założenia graficzne ze schematem nawigacji;
 11. Programy szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, festiwali wraz z określeniem czasu ich trwania oraz zakresem tematycznym itp.;
 12. Konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur (w tym parametry techniczne);
 13. Założenia scenariusza programu telewizyjnego / radiowego / filmu / spotu (w tym parametry techniczne oraz kosztorys jednego odcinka) itp. - jeżeli dotyczy;
 14. Regulaminy konkursów edukacyjnych;
 15. Założenia projektu interaktywnych pomocy dydaktycznych;
 16. Szkic obiektu, usytuowanie obiektu (mapka), w przypadku gdy projekt dotyczy doposażenia infrastruktury terenowej  - jeżeli dotyczy;
 17. Mapa / schemat przedstawiający lokalizację zadania i najważniejsze jego elementy / obiekty w skali umożliwiającej analizę przedsięwzięcia (zalecana skala od 1:50 000 do 1:25 000) - jeżeli dotyczy;
 18. Inne dokumenty, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 7.3 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 wniosek o dotację powinien zawierać informacje dotyczące wszystkich konsultantów zaangażowanych w przygotowanie wniosku.

17. Język wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim. Dodatkowo w języku angielskim należy przedstawić:

 • list intencyjny, umowę partnerską lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (dotyczy projektów partnerskich z podmiotami spoza Polski, w szczególności z Państw-Darczyńców);
 • krótkie podsumowanie opisu projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu oraz roli Partnerów (zawarte we wniosku o dofinansowanie - zakładka Summary).

18. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres e-mailowy:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

e-mail: mfeog_srodowisko@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Klimatu

e-mail: mfeog@klimat.gov.pl

Odpowiedzi na pytania będą udzielane w możliwe najkrótszym terminie nie dłużej jednak niż 7 dni roboczych.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Obywatele, którzy powzięli podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, podanych na stronie internetowej Funduszy EOG

Pliki do pobrania

2 warunki formalne 2020.03.13.pdf
2 warunki formalne 2020.03.13.pdf - (106,37 KB) Warunki formalne
4 karta oceny warunkow formalnych.pdf
4 karta oceny warunkow formalnych.pdf - (163,34 KB) Karta oceny warunków formalnych
5 karta oceny merytorycznej i stopnia - obszar srodowisko - aktualizacja z 20072020.pdf
5 karta oceny merytorycznej i stopnia - obszar srodowisko - aktualizacja z 20072020.pdf - (284,23 KB) Karta oceny warunków merytorycznych I stopnia
6 karta oceny merytoryczna ii stopnia ekosystemy v 02.03.2020.pdf
6 karta oceny merytoryczna ii stopnia ekosystemy v 02.03.2020.pdf - (437,34 KB) Karta oceny warunków merytorycznych II stopnia
7 podrecznik dotyczacy zawierania partnerstw 2020.03.13.pdf
7 podrecznik dotyczacy zawierania partnerstw 2020.03.13.pdf - (265,95 KB) Podręcznik partnerstwa
8 metodyka kalkulacji kosztow posrednich-wytyczne 2020.03.13.pdf
8 metodyka kalkulacji kosztow posrednich-wytyczne 2020.03.13.pdf - (273,73 KB) Metodyka kalkulacji kosztów
9 wzor umowy o dofinansowanie.pdf
9 wzor umowy o dofinansowanie.pdf - (366 KB) Wzór umowy
11 katalog standaryzowanych kosztow jednostkowych dla dzialan edukacyjnych 2020.03.13.pdf
11 katalog standaryzowanych kosztow jednostkowych dla dzialan edukacyjnych 2020.03.13.pdf - (150,21 KB) Katalog standaryzowanych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych
12 wzor umowy o partnerstwie ang.doc
12 wzor umowy o partnerstwie ang.doc - (91 KB) Wzór umowy
13 wzor listu intencyjnego ang.docx
13 wzor listu intencyjnego ang.docx - (18,71 KB) Wzór listu intencyjnego
ogloszenie o naborze - ekosystemy v 12.03.2020.docx
ogloszenie o naborze - ekosystemy v 12.03.2020.docx - (53,81 KB) Ogłoszenie o naborze

.