Aktualne nabory

Nabór wniosków dla organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków..

22-07-2015, 14:14

 

Nabór wniosków dla organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO  2009-2014
DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 pn.:
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”


Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego
PL04 pn.: „ Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na poziomie Programu  
na dofinansowanie projektów na kwotę 367 647,50 euro,
tj. 1 527 648,89 zł.


1.    Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04

Celem Funduszu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między beneficjentami – podmiotami polskimi oraz ich partnerami w projektach - podmiotami norweskimi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk prowadzącej do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii.

2.    Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

Do udziału w konkursie w charakterze wnioskodawców kwalifikują się organizacje zrzeszające lub działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związki i partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów dążące do:
•    Poprawy efektywności energetycznej w sektorze usług publicznych.
•    Wykorzystania energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych obsługujących sektor publiczny.
•    Tworzenia infrastruktury dla wykorzystania energii odnawialnej w sektorze publicznym.
•    Poprawy jakości planowania energetycznego w gminach/regionach (system energia-produkcja-zużycie).
•    Współpracy między ośrodkami zajmującymi się efektywnością energetyczną i/lub energią odnawialną (platformy współpracy).

Grupę docelową, do której adresowane będą działania podejmowane w ramach parasolowego projektu bilateralnego, opisane w pkt 3 ogłoszenia o naborze, stanowić będą:

Podmioty publiczne i prywatne realizujące zadania publiczne, zainteresowane poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

3.    Rodzaje projektów i działań kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne przygotowane i złożone w partnerstwie z organizacją z Państwa – Darczyńcy (Norwegii), które przyczynią się do nawiązania i wzmocnienia współpracy bilateralnej oraz wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami norweskimi.

Formą wdrażania projektu bilateralnego jest forma „projektu parasolowego”. Projekt parasolowy to projekt, w którym jest jeden partner wiodący - beneficjent (organizacja zrzeszająca lub działająca na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związek, partnerstwo miast, gmin, powiatów i regionów) i wielu innych partnerów – podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu tzw. projekt pilotażowy lub/i mikro-projekt (podmioty stanowiące grupę docelową).

Koncepcja projektu parasolowego zakłada, że beneficjent projektu parasolowego jest odpowiedzialny całkowicie za jego wartość merytoryczną, organizację i realizację, w tym za transparentną i ogólnie dostępną rekrutację podmiotów współpracujących z grupy docelowej, inicjowanie działań adresowanych do tych podmiotów, wybór i realizację projektów pilotażowych i/lub mikro-projektów oraz rozliczenia i sprawozdawczość (w tym sprawozdawczość dotyczącą pomocy publicznej) z podmiotami współpracującymi z grupy docelowej, a także za efektywną współpracę bilateralną z norweskim partnerem projektu w trakcie formułowania założeń projektu i na etapie jego realizacji.

Szczegółowe zasady dotyczące obowiązków beneficjenta projektu parasolowego w zakresie sposobu realizacji projektu i jego rozliczania zostaną uregulowane w umowie ws. projektu.

Podział zadań i obowiązków wynikających ze współpracy podczas realizacji projektu pomiędzy beneficjentem a norweskim partnerem projektu zostanie uregulowany umową partnerską zawartą pomiędzy tymi podmiotami.

Wszystkie działania przewidziane w ramach projektów pilotażowych i/lub mikro-projektów w projekcie parasolowym muszą tworzyć ogólnie zgodny projekt mający wspólne cele.

Zakres tematyczny działań przewidzianych do realizacji w ramach projektów pilotażowych i/lub mikro-projektów będzie opisany we wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego.

Przyjęcie w konkursie formuły projektu parasolowego ma na celu zaangażowanie podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych realizujących zadania publiczne stanowiących grupę docelową w działania związane z poprawą efektywności energetycznej i zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej w sektorze usług publicznych.

Projekt/y parasolowy/e realizowany/e będzie/dą przez organizacje zrzeszające lub działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin, powiatów, regionów) jako beneficjenta projektu, która/e we współpracy z podmiotem norweskim (partner projektu) i podmiotami z grupy docelowej (odbiorcy końcowi – podmioty publiczne oraz podmioty prywatne realizujące zadania publiczne) zrealizują projekty pilotażowe lub/i mikro-projekty związane z:

•    optymalizacją lokalnych systemów energetycznych,
•    zintegrowanymi koncepcjami poprawy efektywności energetycznej o rozszerzonym zasięgu terytorialnym,
•    budową innowacyjnych systemów zarządzania energią i monitorowania zużycia energii,
•    planowaniem energetycznym pozwalającym na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oraz istotnych oszczędności,
•    integracją systemów produkcji, dystrybucji, magazynowania, zużycia,
•    technologią odzyskiwania ciepła,
•    zintegrowaniem energii odnawialnej w miejskie systemy energetyczne,
•    tworzeniem koncepcji miast zero emisyjnych (tzw. ZERO - E).


W ramach projektów bilateralnych, które zostaną zgłoszone w konkursie, do dofinansowania kwalifikują się działania nieinwestycyjne polegające na:

•    Przygotowaniu wdrożenia innowacyjnych projektów pilotażowych,
•    Ustanowieniu platform do współpracy,
•    Przeprowadzeniu badań i analiz,
•    Organizacji bilateralnych konferencji, seminariów, warsztatów,
•    Organizacji bilateralnych wizyt studyjnych,
•    Przeprowadzeniu kampanii promocyjno-informacyjnych.

4.    Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów parasolowych w naborze wynosi 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

Minimalna wartość dofinansowania dla jednego projektu parasolowego w naborze wynosi 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu parasolowego w naborze wynosi 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” oraz środki pochodzące z budżetu państwa, udostępnione przez Operatora Programu.

5.    Poziom dofinansowania projektu i pomoc publiczna

Poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a dotacja ze środków budżetu państwa stanowi
15% kosztów kwalifikowanych projektu.

W projektach bilateralnych parasolowych może wystąpić pomoc publiczna pośrednia na poziomie odbiorcy końcowego pomocy tj. podmiotów stanowiących grupę docelową w projekcie. Obowiązki związane z udzielaniem pomocy podmiotom z grupy docelowej i ze sprawozdawczością dotyczącą udzielonej pomocy zostaną scedowane na beneficjenta projektu parasolowego w umowie ws. projektu.

6.    Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie

Początek okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu bilateralnego to data podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet Sterujący Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04.

Koniec okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu bilateralnego to 30 kwietnia 2017 r.

7.    Ocena i wybór projektów

Wnioskodawcy wypełnią i przedłożą do oceny wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganym kompletem załączników. Wniosek będzie traktowany jako złożony w partnerstwie, jeżeli w momencie jego składania podpisana będzie umowa partnerska lub list intencyjny pomiędzy wnioskodawcą projektu i jego partnerem z Norwegii. Wzór umowy partnerskiej i wzór listu intencyjnego są dostępne do pobrania poniżej.

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna ma charakter punktowy. Przez pozytywną ocenę merytoryczną rozumie się uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdym z kryteriów.

Złożone wnioski będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych przez Operatora Programu pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi. W procesie oceny i wyboru wniosków do dofinansowania uczestniczyć będzie również norweski Partner Programu - Norweską Dyrekcję Zasobów Wodnych i Energetyki - NVE. Ostateczny wybór projektów do dofinansowania zatwierdzony zostanie decyzją Operatora (Ministra Środowiska) po uprzednim zarekomendowaniu przez Komitet Sterujący Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04. 

W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia brakujących dokumentów wyłącznie na wezwanie NFOŚiGW. Uzupełnieniu na etapie oceny formalnej podlegają:

-    oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach;
-    brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników;
-    brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku;
-    brak załączników.

W trakcie oceny merytorycznej wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie niespełnienia kryteriów merytorycznych wyłącznie na wezwanie NFOŚiGW.

W przypadku konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień, do wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez wnioskodawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW, jednakże nie później niż w ciągu 5 dni od dnia nadania.

Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 zostanie opublikowana na stronach internetowych Operatora Programu (Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez Operatora Programu o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu bilateralnego.

Umowy w sprawie projektów bilateralnych zostaną podpisane w języku polskim, a wysokość dofinansowania zostanie wyrażona w złotych.

W konkursie nie mają zastosowania Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w tym opisana w ww. Wytycznych procedura odwoławcza.

8.    System płatności

Dofinansowanie będzie realizowane w formie jednorazowej zaliczki do 20 % kosztów kwalifikowanych, refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu oraz 5% płatności końcowej. Podstawą wypłaty zaliczki będzie złożenie wniosku o zaliczkę i jego akceptacja, podstawą wypłaty refundacji będzie złożenie wniosku o płatność i jego akceptacja, a także wcześniejsze rozliczenie 70% kwoty otrzymanej zaliczki, podstawą przekazania płatności końcowej będzie zatwierdzenie przez Operatora Programu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez norweskiego partnera projektu, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta, który potwierdza, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyką rachunkowości kraju partnera projektu.

Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada ta ma zastosowanie do norweskiego partnera projektu zgodnie z art. 7.13.5 Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Regulacje dostępne są pod adresem:
https://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Regulacje/Documents/Regulacje_NMF_2014_01.07.2014PDF.pdf.

9.    Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane

Dla projektów bilateralnych pilotażowych i mikro-projektów realizowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej kwalifikowalne są kategorie kosztów opisanych w art. 7.7. Fundusze współpracy dwustronnej Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Koszty podróży obejmują koszty utrzymania, zgodnie z paragrafem 1 b art. 7.3. ww. Regulacji.

Dla projektów parasolowych kwalifikowane są koszty zarządzania projektem do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto, dla projektów pilotażowych realizowanych w ramach projektów parasolowych kwalifikowane są bezpośrednie koszty w projektach pilotażowych zgodne z wymaganiami opisanymi następujących artykułach Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014:

-    art. 7.3 Bezpośrednie wydatki kwalifikowalne w ramach projektu
-    art. 7.4 Pośrednie koszty projektu (koszty ogólne)  
-    art. 7.5 Zakup nieruchomości i gruntu
-    art. 7.6 Koszty niekwalifikowalne

Wkład rzeczowy i koszty pośrednie nie są kosztami kwalifikowanymi w projektach bilateralnych.

Do projektów bilateralnych mają zastosowanie:

(a) ogólne zasady kwalifikowalności wydatków wymienione w art. 7.2 Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;

(b) wszystkie reguły dotyczące niekwalifikowalności kosztów przewidziane w Regulacjach ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;

(c) właściwe przepisy dotyczące zamówień publicznych tj. ustawa o zamówieniach publicznych oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Regulacje dostępne są pod adresem: https://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Regulacje/Documents/Regulacje_NMF_2014_01.07.2014PDF.pdf.


10.    Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Kalendarz trwania naboru

Termin ogłoszenia naboru wniosków –  21.07.2015 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców –  27.07.2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 30.09.2015 r.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej (2 płyty CD/ DVD lub 2 szt. pen-drive). Formularz wniosku aplikacyjnego należy złożyć w formie elektronicznej zarówno w wersji z podpisem, jak i w wersji edytowalnej na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Wniosek w formie papierowej należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym również powinna zostać opatrzona nazwą projektu oraz wnioskodawcy.

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data wpływu wniosku.

11.    Partnerstwo

Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem norweskim. W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw wnioskodawcy mogą skorzystać z listy potencjalnych partnerów norweskich zaproponowanej przez Partnera Programu PL04. Lista potencjalnych partnerów norweskich jest dostępna do pobrania. Mogą być również inni potencjalni partnerzy z Norwegii – wnioskodawcy muszą aktywnie sprawdzać właściwe strony internetowe w Norwegii, szukając informacji o norweskich podmiotach, które już nawiązały współpracę z Polską, itd.

12.    Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

Wniosek bilateralny składany przez Wnioskodawcę musi być zgodny z zapisami poniższych dokumentów:

 • Memorandum of Understanding uzgodnione między Królestwem Norwegii a Państwem-Beneficjentem (Rzeczpospolitą Polską), podpisane 11 czerwca 2011 roku,
 • Umowa w sprawie programu dla PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, 
 • Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,
 • Wytyczne Państw Darczyńców,
 • Strategia ramowa Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - część II tj. Uzupełnienie do zatwierdzonej Strategii Ramowej Funduszu Współpracy Dwustronnej,
 • Regulamin konkursu,
 • Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków.

13.    Formularz wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, dostępnym do pobrania poniżej wraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

14.    Lista załączników wymaganych do wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie (list intencyjny lub umowa partnerska),
 2. Opis projektu (pkt 3.2 z formularza wniosku) i działania i harmonogram realizacji (pkt 3.4 z formularza wniosku) w języku angielskim,
 3. Programy ramowe wizyt studyjnych/konferencji/seminariów/warsztatów z określeniem celu przeprowadzenia wydarzenia, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników (jeśli przewidziane w projekcie). 
 4. Koncepcja innowacyjnych projektów pilotażowych (jeśli przewidziane w projekcie),
 5. Koncepcja utworzenia platformy współpracy (jeśli przewidziane w projekcie),
 6. Opis skrócony badań i analiz (jeśli przewidziane w projekcie),
 7. Koncepcja kampanii promocyjno-informacyjnych (jeśli przewidziane w projekcie),
 8. Oświadczenie o zgodności papierowej wersji wniosku aplikacyjnego z wersją elektroniczną,
 9. Oświadczenie o zgodności wersji angielskiej wniosku z wersją polską (dotyczy formularza wniosku: części 3.2 – opis projektu i 3.4 – działania i harmonogram realizacji),
 10. Statut lub/i akt założycielski wnioskodawcy,
 11. Inne, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

15.    Język wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim.
W języku angielskim należy złożyć następujące dokumenty: opis projektu (3.2 formularza wniosku), działania i harmonogram realizacji (3.4 formularza wniosku), List intencyjny, umowa partnerska są to załączniki, które mogą być złożone w języku polskim lub/i angielskim.

16.    Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować, w trakcie jego trwania, pod adresem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
tel. 22 45 95 819, 22 45 95 830
 e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
e-mail: mfeog@mos.gov.pl

 

.