Współfinansowanie programu LIFE

Cel programu:

Poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE

Treść programu:

Informacje szczegółowe:

ikonka e-mail Koordynator programu Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
ikonka telefon Wydział  LIFE

22-45-90-561

 

Składanie wniosków:

    Wnioski można składać za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Tryb składania wniosków:

 • dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły podstawowy
   
 • dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły uzupełniający (dotyczy wniosków, które nie były składane w naborze podstawowym lub w ramach naboru podstawowego zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów dostępu)
   
 • pożyczka- nabór ciągły

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
   
 • osoby prawne;
   
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego projektu LIFE

 

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • przekazanie środków
 • pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Programu LIFE

 

Słowa kluczowe

  

 

.