Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Aktualizcja programu

Zmiana programu – wydłużenie wydatkowania środków do 31.03.2021 r.

W związku z identyfikowanym przez Gminy ryzykiem niezakończenia realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, wydłużono realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do końca I kwartału 2021 r.

Powyższa zmiana umożliwi Gminom zakończenie realizacji przedsięwzięć rozpoczętych
w roku 2020, poprzez wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków oraz dokonywania płatności na rzecz Gmin do 31 marca 2021 r. 

Wpływ na pomoc publiczną

Gminy, które nie dokonały sprawozdania pomocy de minimis udzielanej rolnikom w systemie SRPP, zgodnie z pkt 7.3.2 programu, będą mogły dokonać takiego sprawozdania w 2021 r. - w ramach krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie na lata 2019-2021.

Gmina, jako organ udzielający pomocy, samodzielnie decyduje o ustaleniu daty udzielenia pomocy. Jednakże dla prawidłowego wypełnienia zobowiązań w zakresie przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej oraz stojąc w obliczu pełnego wykorzystania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie w 2020 r., w przypadku Gmin, które nie dokonały jeszcze sprawozdania pomocy de minimis udzielanej w ramach programu, rekomenduje się przesunięcie wypłat w harmonogramie płatności ze środków NFOŚiGW w ramach zawartej umowy na I kwartał 2021 r. oraz przyjęcie daty wypłaty środków z NFOŚiGW jako daty udzielenia pomocy de minimis rolnikom przez Gminę.

W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności dokonania zmian w zakresie terminów realizacji przedsięwzięcia i harmonogramu wypłat należy kontaktować się mailowo z koordynatorem przydzielonym do obsługi danej umowy.

 • Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

 • Wskaźnik osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:

masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 100 000 Mg

 • Budżet

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do  50 000 tys. zł.

 • Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2021, przy czym:

 1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do30.06.2020 r.;
 2. środki wydatkowane będą do 31.03.2021 r.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wnioski będą składane do dnia 20.12.2019 r. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 • Koszty kwalifikowane
 1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.03.2021 r. w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane;
 2. koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 • Formy dofinansowania

           Dotacja

 • Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

 • Beneficjenci
 1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego,
 2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dokumenty

tytul_programu_usuwanie_folii_rolniczych_i_innych_odpadow_pochodzacych_z_dzialalnosci_rolniczej.pdf
tytul_programu_usuwanie_folii_rolniczych_i_innych_odpadow_pochodzacych_z_dzialalnosci_rolniczej.pdf - (466,75 KB) Tytuł programu Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Zmiana programu pilotażowego na ogólnopolski

30.08.2019

Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Wskaźnik osiągnięcia celu
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.: masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 200 000 Mg

Budżet

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do  100 000 tys. zł.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2020, przy czym:

 1.  zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do    30.06.2020 r.;
 2. środki wydatkowane będą do 31.12.2020 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wnioski będą składane do dnia 20.12.2019 r.
 

Koszty kwalifikowane

 1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane;
 2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Formy dofinansowania

           Dotacja

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Beneficjenci

 1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dokumenty

program_2.8_.pdf
program_2.8_.pdf - (466,78 KB) Treść programu priorytetowego

Informacje szczegółowe

Kierownik Wydziału Finansowania Krajowego

Katarzyna Marzantowicz

katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl

telefon: 45-90-879

Koordynator programu

Artur Banasiak

artur.banasiak@nfosigw.gov.pl

telefon: 45-90-396

 

Katarzyna Baranowska

katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl

telefon: 45-90-598

Sekretariat Departamentu Ochrony Ziemi

telefon: 45-90-427

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - pilotaż

 • Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo.

 • Wskaźnik osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.: masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 20 000 Mg

 • Budżet

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do  10 000 tys. zł.

 • Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2021, przy czym:

 1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do 30.04.2020 r.;
 2. środki wydatkowane będą do 31.12.2021 r.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wnioski będą składane do dnia 31.10.2019 r. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 • Koszty kwalifikowane
 1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r. w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane;
 2. koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są wyłącznie koszty zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki
  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 • Formy dofinansowania

           Dotacja;

 • Beneficjenci
 1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego objęte programem pilotażowym.
 2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 •  Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć sumy iloczynów:
1)            500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia,
2)            700 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

 

.