Racjonalna gospodarka odpadami

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19 w Polsce, NFOŚiGW może zaakceptować złożenie uzupełnień do wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami złożonych:

 • do 40 dni po upływie terminu wskazanego w piśmie do Wnioskodawcy ws. uzupełnienia wniosku
 • w formie odmiennej od wskazanej w regulaminie naboru - pisemnie lub za pośrednictwem nośników elektronicznych

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Część 3) Międzynarodowe Przemieszczanie odpadów

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Część 5) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

 

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;
 • utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami;
 • zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu;
 • intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu;
 • wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Treść programu:

2_1_gospodarka_odpadami.pdf
2_1_gospodarka_odpadami.pdf - (1,06 MB) Treść programu Racjonalna gospodarka odpadami - Część 1) 2) 3) 4) 5)
2.1._2_zalacznik_nr_2_do_modelowego_pp_ekoinnowacyjnosc.docx
2.1._2_zalacznik_nr_2_do_modelowego_pp_ekoinnowacyjnosc.docx - (27,19 KB) Załącznik do programu 2.1.
zasady_oceny_kryterium_keep_dla_pp_2.1_czesc_1_i_2.doc
zasady_oceny_kryterium_keep_dla_pp_2.1_czesc_1_i_2.doc - (33,5 KB) Zasady oceny kryterium KEEP

Informacje szczegółowe:

 

Departament Ochrony Ziemi
Sekretariat
22-45-90-427

 

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 20.05.2019 r. do 20.12.2019 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;
 3. posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności”;
 4. Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.
 • Formy dofinansowania
 1. dotacja
 2. pożyczka
 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć wskazanych w ust. 7.5. pkt 3 i 4. programu
 • do 30% kosztów kwalifikowanych, uwarunkowana zaciągnięciem pożyczki z NFOŚIGW,  dla pozostałych przedsięwzięć.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

dofinansowanie w formie dotacji

 • wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
 • w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji - dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki.  Płatność końcowa stanowiąca 5% kwoty udzielonego dofinansowania (w formie dotacji i pożyczki)  jest dokonywana wyłącznie z dotacji.
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 • dla zadań wymienionych w ust. 7.5 punkt 1), 2) i 5) warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów całkowitych inwestycji netto lub odpowiednio brutto).
 • Pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile jest wymagane.

dofinansowanie w formie pożyczki:

 • oprocentowanie
  • w przypadku pożyczek udzielanych jst lub ich związkom - WIBOR 3M nie mniej niż 1 % w skali roku,
  • w pozostałych przypadkach – WIBOR 3M + 50 p.b nie mniej niż 2% w skali roku,
  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6  „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
 • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzjio pozwoleniuna budowę o ile jest wymagana;
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

 • Rodzaje przedsięwzięć:

Budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:

 • o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej,
 • wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
 • ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
 • dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
 • wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
 • wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
 • wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia;

Budowa, rozbudowa lub doposażenie  systemów selektywnego zbierania odpadów

Jako system selektywnego zbierania odpadów rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w pkt 1). W ramach przedsięwzięcia realizowany może być:

 • zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów w miejscu powstawania,
 • tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników,
 • zakup kompostowników przydomowych,
 • zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
 • zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych,
 • zakup specjalistycznych środków transportu odpadów selektywnie zebranych,
 • zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania.

Rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych;

Rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz  późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF;

Rozwój cyfryzacji procesów zarządzania odpadami poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

 

Informacje szczegółowe

 

Koordynator programu Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf - (141,79 KB) Standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 20.05.2019 r. do 20.12.2019 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

 • Beneficjenci
 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie.
 • Formy dofinansowania

1. dotacja

2. pożyczka

 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji, uwarunkowane zaciągnięciem pożyczki z NFOŚiGW: do 30% kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie. Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 20 mln zł.

dla przedsięwzięć polegających na:

 • budowie, rozbudowie, modernizacji:
 1. instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych,
 2. instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych, z wytwarzaniem energii cieplnej w kogeneracji,
 3. instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych,
 4. instalacji do recyklingu odpadów budowlanych.
 • rozbudowie lub modernizacji istniejących regionalnych instalacji (RIPOK) poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie
 • rozbudowie lub modernizacji części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej)

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji:

 • wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki.
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 • warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów całkowitych inwestycji netto lub odpowiednio brutto;
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile jest wymagana

Dofinansowanie w formie pożyczki:

 1. oprocentowanie:
 • WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku)
 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6  „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 1. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 2. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 3. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub, o ile jest wymagane, po zgłoszeniu budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie wniósł sprzeciwu;
 4. pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 5. nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych;
 6. okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 7. w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1. dostosowanie istniejących regionalnych instalacji RIPOK  do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie
 2. budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
 1. odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
 2. termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii cieplnej w kogeneracji,
 3. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne,
 4. unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie,
 5. mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,

wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne;

 1. rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 2. rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej);

Informacje szczegółowe

 

Koordynator programu Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf - (141,79 KB) Standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf - (397,59 KB) Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności
Część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
 • Terminy i sposób składania wniosków

Nabór zakończony

 • Beneficjenci:

Organy administracji publicznej, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska

 • Formy dofinansowania

Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania

Do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

 • sposób przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem §2 ust. 3 pkt 1 oraz kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • realizacja zadania nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1. gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1);
 2. szkolenie organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;
 3. zakup sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w pkt. 2;
 4. przygotowanie raportów, analiz, ocen, opracowań lub publikacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów;
 5. unieszkodliwienie substancji kontrolowanej w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.).

Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320

   


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Terminy i sposób składania wnioskówT

Nabór obecnie nie jest prowadzony.

 • Beneficjenci:

Gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji

 • Formy dofinansowania

Dotacja;

 • Intensywność dofinansowania:

W przeliczeniu na jeden pojazd (zaliczany do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorower trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu drogowym) przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania wynosi:

1) 1 000 zł za każdy spośród pierwszych 10 pojazdów;

2) 500 zł za 11 i każdy kolejny pojazd.

 • Rodzaje przedsięwzięć:

Zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez powiaty i gminy

Więcej informacji o programie Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Informacje szczegółowe

Koordynator programu

 

   

 

Część 5) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 19.04.2019 r. do 20.12.2019 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

 • Beneficjenci
 1. Minister Środowiska;
 2. Podmiot, któremu Minister Środowiska powierzył wykonywanie zadań w zakresie utworzenia i wdrożenia BDO.
 • Formy dofinansowania
 1. dotacja;
 2. przekazanie środków
 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania

 1. Dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych;
 2. Przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych do 100 % kosztów kwalifikowanych

Warunki dofinansowania

 1. Wniosek został wskazany do dofinansowania lub pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Środowiska;
 2. Dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie na realizację Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, w późn. zm.);
 3. Sposób przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9Dz. U. z 2010 r. Nr. 226, poz. 1479, z późn. zm.), a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem par. 2 ust. 3 pkt 1, kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Rodzaje przedsięwzięć

Utworzenie i wdrożenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


Informacje szczegółowe

Koordynator programu Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320
   

 

Słowa kluczowe

  

 

.