LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Cel programu

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego LEMUR trwa do 30.06.2016 r.

W dniu 29.06.2016 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30 czerwca 2016 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”. Złożone dotychczas wnioski rozpatrywane będą w ramach programu pod nową nazwą o następującym brzmieniu: „Poprawa jakości powietrza. Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.

Treść programu

pp_lemur-lipiec_2015_tekst_jednolity.pdf
pp_lemur-lipiec_2015_tekst_jednolity.pdf - (719,35 KB) Treść programu priorytetowego LEMUR wraz z wytycznymi technicznymi

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Dotacja
Pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

  • podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
  • samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
  • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,
  • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną,
  • parki narodowe.
Osoba do kontaktu:

Kostewicz Magdalena
Magdalena.Kostewicz@nfosigw.gov.pl

Numery telefonów: 22 45 90 356
22 45 90 963

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.