Najczęściej zadawane pytania

 • Zgodnie z zapisami Umowy o współpracy, par 16, ust. 4. „Kredytem z Dotacją mogą być objęte wyłącznie Koszty kwalifikowane poniesione począwszy od daty złożenia Wniosku o Kredyt wraz z Wnioskiem o Dotację z zastrzeżeniem, że Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem Umowy Kredytu z Dotacją”. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w momencie złożenia Wniosku o Dotację.

  Przekładając ww. regulację do zadanego pytania należy stwierdzić, że tylko 70% kosztów inwestycji może zostać uznana za kwalifikowane, z zastrzeżeniem, że owe 70% spełnia pozostałe kryteria kwalifikowalności dla Programu NF.

 • Zgodnie z zapisami Umowy o współpracy, par 4, ust. 4., pkt. 3) na Kredytobiorcy spoczywa obowiązek „udokumentowania Kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia fakturami potwierdzającymi ich poniesienie”.
  Dodatkowo zapisy zawarte w par. 5, ust. 8 wskazują, że „Kredyt z Dotacją wypłacany jest przez Bank, zgodnie z Umową Kredytu z Dotacją,  bezgotówkowo poprzez dokonywanie zleceń płatniczych bezpośrednio na konto wykonawcy/dostawcy lub konto Kredytobiorcy w przypadku refundacji poniesionych przez niego wydatków, na podstawie wystawionych faktur dokumentujących poniesienie Kosztów kwalifikowanych. Oryginały faktur zostaną opatrzone adnotacją pracownika Banku „opłacono w dniu ….. w kwocie …….PLN ze środków Kredytu z Dotacją - umowa kredytu nr ….. z dnia …..”. W przypadku refundacji poniesionych przez Kredytobiorcę wydatków, Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w Banku dokumenty potwierdzające ich poniesienie (dowody zapłaty).”
  Przekładając ww. regulację do zadanego pytania należy stwierdzić, że refundacja poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów przedsięwzięcia z środków własnych jest możliwa. z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikowalności dla Programu NF.

 • Koszty tego okresu objęte są kwalifikowalnością, z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe kryteria kwalifikowalności Programu NF.

 • Dla Inwestycji LEME – w zależności od uwzględnienia ww. sprzętu w odpowiednich kategoriach technicznych Listy LEME.
  Dla Inwestycji Wspomaganych – w zależności od wyników zawartych w Raporcie z Oceny Projektu oraz w Streszczeniu Oceny Energetycznej lub Raporcie z Audytu Energetycznego.

 • Niezależnie czy modernizacja oświetlenia realizowana będzie, jako Inwestycja Wspomagana czy jako Inwestycja LEME uzyskane oszczędności muszą być nie mniejsze niż 20%, a dotacja w obu przypadkach wynosi 10% finansowania udzielonego na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Tego typu inwestycja może obejmować również System Zarządzania Energią (SZE), co może powodować wzrost dotacji, zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla tego systemu. Powyżej wymieniona oszczędność odnosi się do zdefiniowanego przez beneficjenta zakresu przedsięwzięcia.
  Przykładowo: przedsiębiorstwo posiada dwie hale produkcyjne i oświetlenie zewnętrzne (np. parking). Zakres przedsięwzięcia został zdefiniowany, jako wymiana oświetlenia wewnętrznego tylko w jednej z hal. Wobec powyższego poziomem odniesienia dla poprawy efektywności energetycznej będzie tylko hala, w której będzie realizowane przedsięwzięcie, a nie zużycie energii na oświetlenie ogółem czy zużycie energii dla całego przedsiębiorcy.

 • Zgodnie z zapisami Instrukcji Operacyjnej Programu NF (patrz: definicja Fotowoltaika Zintegrowana (PVZ), do Programu NF kwalifikują sie jedynie instalacje fotowoltaiczne PV (ang. photovoltaics) zintegrowane z budynkiem. Dla programu nie wskazano zakresów mocy dla kwalifikowalności poszczególnych przedsięwzięć. W tym przypadku moc takiej instalacji wynika z możliwości zagospodarowania wytworzonej energii elektrycznej na potrzeby własne beneficjenta.
  Instalacje fotowoltaiczne montowane na gruncie są niekwalifikowane.

 • Głównym celem realizacji Programu NF jest poprawa efektywności energetycznej, rozumiana w tym przypadku, jako wymiana użytkowanej dotychczas maszyny na nową, zapewniającą określony wzrost efektywności energetycznej (tutaj: minimum 20% oszczędność w zużyciu energii).
  W odniesieniu do zastępowanej maszyny, w przypadku realizacji projektu polegającego na wymianie maszyny możliwe są trzy przypadki:

  1. sprzedaż - udokumentowana fakturą;
  2. złomowanie - udokumentowane protokołem;
  3. wyłączenie z produkcji i używanie w sytuacjach nagłych/awaryjnych - udokumentowane oświadczeniem Beneficjenta.

  Powyższe dotyczy zarówno Inwestycji Wspomaganych jak i Inwestycji LEME.

.