Ekspertyzy i opracowania

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

  • Cel programu

Celem programu jest wsparcie działań Ministra Środowiska niezbędnych do realizacji polityki ochrony środowiska.

Dokumenty

pp_wsparcie_ministra_srodowiska_w_zakresie_realizacji_polityki_ochrony_srodowiska.pdf
pp_wsparcie_ministra_srodowiska_w_zakresie_realizacji_polityki_ochrony_srodowiska.pdf - (501,77 KB) PP Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.05.2019 r. do 29.12.2023 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia

                  podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „EKSPERTYZY”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

 

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

  • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych;

  • Beneficjenci,

Instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska

 


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

 

Koordynator programu

Artur Pietrewicz
Artur.Pietrewicz@nfosigw.gov.pl

22 45 90 422

 

Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych 22 45 90 369

Dokumenty

pp_wsparcie_ministra_srodowiska_w_zakresie_realizacji_polityki_ochrony_srodowiska.pdf
pp_wsparcie_ministra_srodowiska_w_zakresie_realizacji_polityki_ochrony_srodowiska.pdf - (501,77 KB) PP Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_2019.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_2019.pdf - (119,09 KB) Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie 2019
regulamin_naboru.pdf
regulamin_naboru.pdf - (406,83 KB) Regulamin naboru

.

powrót
do góry