Edukacja ekologiczna

Treść programu

program_edukcja_ekologiczna.pdf
program_edukcja_ekologiczna.pdf - (4,19 MB) Treść programu

Informacje szczegółowe:

 

Koordynator programu Anna Majewska 
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora  Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl

 

Informacje w sprawach konkursu:

Wydział Edukacji Ekologicznej

sekretariat: 45 - 90 - 750

Kontakt w sprawie naborów:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naborów należy kierować na poniższy adres:
edukacja@nfosigw.gov.pl

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie:

  • konkursowym – dla wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, co najmniej raz w roku;
  • ciągłym –  dla wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki.

Formy dofinansowania
Dotacja, pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci
Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

.