Dobre praktyki i społeczna odpowiedzialność

Jesteśmy społecznie odpowiedzialni

Już od kilku lat CSR (ang. Corporate Social Responsibility – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy) jest istotnym elementem działalności Narodowego Funduszu.

Byliśmy pierwszą instytucją publiczną, której dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności zostały przedstawione w Raporcie za 2011 rok „Odpowiedzialny Biznes. Dobre praktyki”. (o nas piszą na str. 105).

Fakt, że Narodowy Fundusz jest organizacją finansującą działania związane z ochroną środowiska naturalnego, a tym samym przyczynia się do poprawy życia wszystkich Polaków, sprawia, że jesteśmy instytucją odpowiedzialną wobec całego społeczeństwa. Jednocześnie pomagamy innym podmiotom, szczególnie przedsiębiorstwom – bo to ich dotyczy przede wszystkim CSR – być „społecznie odpowiedzialnymi”, głównie poprzez udzielanie wsparcia na inwestycje redukujące ich negatywny wpływ na środowisko. Uczestniczymy także aktywnie w inicjatywach wspierających rozwój CSR w Polsce. Jesteśmy miedzy innymi członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Gospodarki, a także koordynatorem (razem z firmą doradczą Deloitte) Grupy roboczej ds. wdrażania zasad CSR, działającej w ramach tego Zespołu.

.