Aktualności

Terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015

09-03-2016, 14:46

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o zbliżających się terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015.

 

 1. Obowiązki względem właściwych urzędów marszałkowskich

 

1) podmioty korzystające ze środowiska

Do dnia 31 marca 2016 r. podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, a także do złożenia „Wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za rok 2015.

Na mocy zmienionych przepisów Prawa ochrony środowiska podmioty biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po raz pierwszy za rok 2015 będą wnosiły opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych na konto urzędu marszałkowskiego i składały informację o wysokości naliczonej opłaty.

Obowiązki wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z późn. zm.).

 

2) podmioty wprowadzające opakowania, producenci opakowań, importerzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterzy bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

Do dnia 15 marca 2016 r. podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach na rynek krajowy, producenci opakowań, importerzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterzy bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów
w opakowaniach zobowiązani są złożyć „Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o opłacie produktowej” za
2015 r.

W terminie do dnia 15 marca 2016 r. wprowadzający produkty w opakowaniach, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wnoszą należną opłatę produktową.

Obowiązki wynikają z ustawy z  dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, z późn. zm.)

 

3) podmioty wprowadzające oleje i opony

Do dnia 15 marca 2016 r.  podmioty wprowadzające do obrotu na rynek krajowy produkty typu oleje i opony powinny przedłożyć „Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej” za
2015 r.

W terminie do dnia 31 marca 2016 r. podmioty wprowadzające do obrotu na rynek krajowy produkty uiszczają należną opłatę produktową w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów poużytkowych.

Obowiązki wynikają z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413, z późn. zm.)

 

4) podmioty wprowadzające baterie i akumulatory

Do dnia 15 marca 2016 r. wprowadzający baterie i akumulatory, sprzedawcy detaliczni baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zbierający zużyte baterie/akumulatory przenośne i przetwarzający zużyte baterie/akumulatory przedkładają sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Także w tym terminie, wprowadzający baterie i akumulatory do obrotu wnoszą środki na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłatę produktową w przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych, natomiast sprzedawcy detaliczni przekazują nieodebraną opłatę depozytową.

Obowiązki wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 z późn. zm.)

 

Adresy stron internetowych dot. opłat środowiskowych poszczególnych urzędów marszałkowskich:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8537,idmp,296,r,r
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/srodowisko
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=481
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: http://lubuskie.pl/nowe-menu/menu-strony/srodowisko-2/oplaty/ 
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: http://www.lodzkie.pl/rolnictwo-ochrona-srodowiska
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,5024.html
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego:  http://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/oplaty-srodowiskowe
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: http://opolskie.pl/bip/index.php?id=19&send=go&id_kategoria=3&lim=0
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/
 10. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/zbliza-sie-termin-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska.html
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: http://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,16478.html
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: http://www.sejmik.kielce.pl/strona-glowna/278-oddzial-oplat-ekologicznych/568-oplaty-ekologiczne
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: https://wrota.warmia.mazury.pl/srodowisko/oplaty-srodowiskowe
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: http://umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:  http://bip.rbip.wzp.pl/tabela/artykuly/884/890

 

Urzędy  marszałkowskie dopuszczają  możliwość przesłania wykazów i sprawozdań za pośrednictwem portalu e-PUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

 

 1. Obowiązki względem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

 

Szczegółowe informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w kwestii sprawozdawczości, opłat za rok 2015, a także wyjaśnień przepisów można znaleźć na stronach internetowych GIOŚ:

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

 

 1. Obowiązki względem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

1) podmioty wprowadzające opakowania, producenci opakowań, importerzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterzy bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

 

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne (obowiązek może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań). Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonujący powyższy obowiązek przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek NFOŚiGW – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu. Natomiast organizacja odzysku opakowań obowiązana jest przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Rachunek bankowy NFOŚiGW właściwy dla wpłat kampanii edukacyjnych – opakowania:

BGK Oddział w Warszawie: 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

 Tytuł przelewu: kampanie edukacyjne za rok ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.