Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce

 

Niezależne zespoły oceniające funkcjonowanie instytucji, zarówno z Unii Europejskiej jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), podobnie oceniły działalność NFOŚiGW i wypracowane oraz stosowane przez niego „dobre praktyki”. W krótkim czasie Fundusz został dwukrotnie wyróżniony. Najpierw otrzymał prestiżowe wyróżnienie – Certyfikat Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego 2011 (Best Practice Certificate EPSA 2011) a MRR wyróżniło go w konkursie „DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ROZWOJEM W POLSCE”. Jako jedyna instytucja spośród zgłoszonych Fundusz otrzymał specjalne wyróżnienie za „konsekwentne próby integrowania zadań w zakresie zarządzania polityką rozwoju”. Konkurs, który adresowany był do jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych został ogłoszony w czterech kategoriach: zintegrowane zarządzanie rozwojem, zarządzanie rozwojem inteligentnym, zarządzanie rozwojem zrównoważonym oraz zarządzanie rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu.

NFOŚiGW złożył wnioski aplikacyjne, nowych zastosowanych w praktyce rozwiązań:

  • koncepcji alokacji środków publicznych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe,
  • inicjatyw w zakresie konsultacji i dialogu społecznego (Klub NFOŚIGW, Forum: „Energia-Efekt-Środowisko” oraz „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”),
  • modelu telepracy NFOŚiGW, a także programu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Okolicznościową statuetkę i gratulacje z rąk senatora Adama Zdziebły – Wiceministra Rozwoju Regionalnego odebrała Małgorzata Skucha - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. „Mam nadzieję, że wypracowane przez nas dobre praktyki będą służyły innym instytucjom jako przykład do naśladowania. Ale jednocześnie chcemy wykorzystać najlepsze pomysły laureatów konkursu w naszych dokumentach strategicznych”  powiedziała M. Skucha. Chodzi o przygotowywane obecnie dwie średniookresowe strategie - działalności NFOŚiGW oraz wspólnie opracowywanej z funduszami wojewódzkimi strategii finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2013-2016.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna