Instrument finansowy LIFE+

A A A

 

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji dotyczących Instrumentu Finansowego LIFE+ , prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się tutaj

 

Wszelkie pytania dotyczące Instrumentu Finansowego LIFE+ prosimy kierować na adres


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.


W szczególności, LIFE+ wspiera wdrażanie szóstego Programu Działania Środowiskowego Wspólnoty (6th EAP, 2002–2012), włącznie z jego strategiami tematycznymi, oraz zapewnia wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięć wnoszących wartość dodaną w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska państw członkowskich UE. Program ten będzie realizowany w latach 2007 – 2013 i stanowi kontynuację programu LIFE, realizowanego w latach 1992 - 2006.
Instrument finansowy LIFE+ jest bardzo wymagającym programem, obejmującym różnorodne zagadnienia poczynając od ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, przez zmiany klimatu, ochronę powietrza, ochronę gleb i wód, przeciwdziałanie hałasowi, ochronę zdrowia aż po działania mające na celu wzrost świadomości społecznej w dziedzinie środowiska.


KOMPONENTY TEMATYCZNE
Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:


Komponent I LIFE+
PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
W ramach komponentu pierwszego przewiduje się finansowanie projektów związanych z ochroną, zachowywaniem lub odbudową naturalnych ekosystemów, naturalnych siedlisk, dzikiej flory i fauny oraz różnorodności biologicznej, włącznie z różnorodnością zasobów genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
Podkomponent Przyroda skupia się na realizacji postanowień dwóch dyrektyw unijnych: nr 79/409/EC, w sprawie ochrony ptaków tzw „ptasiej” i nr 92/43/EEC, w sprawie ochrony siedlisk, tzw. „siedliskowej”. Podkomponent różnorodność biologiczna finansuje innowacyjne i demonstracyjne projekty przyczyniające się do realizacji celu określonego w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2006) 216 „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej na obszarze Europy do roku 2010 i w przyszłości – utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka”.Komponent II LIFE+ POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
W ramach drugiego komponentu przewiduje się finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności: zapobiegania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia i polepszania jakości życia; ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony gleb; ochrony przed hałasem; monitorowania lasów oraz ochrony przed pożarami; zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, jak również tworzenia, wdrażania i oceny polityk oraz prawa UE w zakresie ochrony środowiska.Komponent III LIFE+
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Odwrócenie negatywnych trendów zmian zachodzących w środowisku naturalnym wymaga nie tylko zmian systemowych, harmonizujących rozwój społeczny i ekonomiczny z możliwościami środowiska, lecz również zaangażowania zarówno instytucji jak i społeczeństwa do zmiany indywidualnych zachowań tak, by zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Stąd w ramach trzeciego komponentu przewiduje się finansowanie projektów informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk.


 

PROMOWANIE INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA
Ważną cechą Instrumentu LIFE+ jest promowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Stąd wymóg, by projekty przygotowywane do dofinansowania w ramach komponentu II oraz komponentu I podkomponent Różnorodność biologiczna, miały charakter demonstracyjny lub innowacyjny. W tym zakresie LIFE+ ma za zadanie przeniesienie na grunt praktyczny prośrodowiskowych rozwiązań wypracowanych przez naukowców.


Bardzo częstym problemem naszych naukowców jest brak środków na przetestowanie w szerszym zakresie rozwiązań, które sprawdziły się w skali laboratoryjnej. LIFE+ przychodzi z pomocą w takich przypadkach, ale pod warunkiem, że opracowywane idee służą środowisku. Jedną z możliwości, jakie daje LIFE+ w zakresie rozwiązań innowacyjnych jest fakt finansowania w 100% prototypów.


Zasady wdrażania LIFE+
Program zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz do roku ogłasza nabór wniosków. Wnioski kierowane są do Komisji za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od września 2008 r. pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+. Termin przesyłania wniosków LIFE+ do NFOŚiGW jest wskazany w Kalendarium


Finansowanie z LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne zarejestrowane na terenie dowolnego państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej. Beneficjenci mogą tworzyć partnerstwa w celu realizacji poszczególnych projektów.

 

 Wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ publikowane są w specjalnych pakietach aplikacyjnych dla każdego komponentu, zrówno na stronie internetowej Komisji Europejskiej, jak i Narodowego Funduszu. Z pakietami aplikacyjnymi można zapoznać się tutaj.

 

 Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku do Komisji Europejskiej, beneficjenci dokładnie sprawdzili, czy działania przedstawione we wniosku, w ramach ich projektu, istotnie nie mogą być lub nie są finansowane z innych środków europejskich. Więcej na temat komplementarności mogą się Państwo dowiedzieć tutaj.

 

ROLA NFOŚiGW
NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy, oprócz wspomnianego już przekazywania wniosków LIFE+ do Komisji Europejskiej pełni następujące funkcje:

  • Przeprowadzanie krajowego naboru wniosków o dofinansowanie z LIFE+ wraz z oceną kompletności wniosków;
  • Bieżąca współpraca z Komisją Europejską, w tym reprezentowanie Polski na Komitecie sterującym LIFE+;
  • Działalność promocyjna mająca na celu poinformowanie społeczeństwa o możliwości skorzystania z LIFE+ w celu dofinansowania działań w zakresie ochrony środowiska;
  • Bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami, w tym m.in. konsultacje przy przygotowywaniu wniosków.

Wnioskodawcy pragnący, by NFOŚiGW włączył się finansowo w realizację projektu mogą składać do NFOŚiGW osobne wnioski o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć LIFE+ ze środków krajowych. Każdego roku termin złożenia wniosku publikowany jest wraz z formularzami wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW.


Narodowy Fundusz zapewnia współfinansowanie projektów LIFE+ do wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno Beneficjenci koordynujący projektów realizowanych na terenie Polski, jak również polscy partnerzy (Współbeneficjenci) projektów międzynarodowych.


W celu współfinansowania przedsięwzięć, które otrzymają dofinansowanie z LIFE+, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzył specjalny Program priorytetowy. Program priorytetowy przygotowano w sposób, by proces uzyskiwania dofinansowania z NFOŚiGW do przedsięwzięć LIFE+ był jak najbardziej przyjazny dla wnioskodawców. Beneficjent będzie miał możliwość zbilansowania budżetu planowanego przedsięwzięcia już na etapie składania wniosku do Komisji Europejskiej. Formularze wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW są bardzo uproszczone, co ma zmniejszyć pracochłonność przygotowania wniosków.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co roku organizuje dla potencjalnych wnioskodawców warsztaty pisania wniosków, które wzorem lat ubiegłych obywają się w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosków do Instrumentu Finansowego LIFE+. Prezentacje z warsztatów i konferencji publikowane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Zachęcamy do bezpośredniego konsultowania wniosków z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego, już na etapie ich przygotowywania.

 

 

 

 

Aktualności

Co powinieneś wiedzieć o LIFE+

Kalendarium naboru LIFE+

Formularze wniosków

Przykładowe wnioski

Konferencje i szkolenia

Projekty zintegrowane LIFE

LIFE działania na rzecz klimatu

LIFE+ w Polsce

LIFE+ w Internecie

Publikacje

Do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Formularz zgłoszeniowy do listy mailingowej

Kontakt - krajowy punkt kontaktowy

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: