Regulacje prawne dotyczące opłaty recyklingowej

 
Opłata recyklingowa w wysokości 500 zł została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2006 r. na mocy art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1162).  
 
Obowiązek uiszczenia opłaty recyklingowej wynika wprost z mocy prawa i dotyczy każdego pojazdu o masie do 3,5 t wprowadzonego na terytorium Polski przez:
1) tzw. wprowadzającego pojazd, tj. przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, który jednocześnie nie ma obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów (nie wydaje karty pojazdu),
lub
2) podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.
 
Opłatę uiszcza wyłącznie:
1) wprowadzający pojazd, tj. przedsiębiorca, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym i nie zapewnia sieci
oraz
2) podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.
Obowiązek dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz trójkołowych pojazdów silnikowych,
z wyłączeniem motocykli trójkołowych.
 
Opłata recyklingowa jest wpłacana w związku z faktem wprowadzenia pojazdu na teren kraju. W przypadku, gdy wprowadzający pojazd, który nie zapewnia sieci zbierania pojazdów, dokonał zbycia pojazdu, przed rejestracją pojazdu, zobowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu dowód wpłaty opłaty recyklingowej (art. 12 ust. 3 ustawy).
 
Opłatę recyklingową wnosi się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
 
 
 

Nienależne wpłaty

 
Narodowy Fundusz nie posiada kompetencji do badania obowiązku wniesienia opłaty recyklingowej i nie prowadzi w tym zakresie żadnych postępowań. W związku z tym, że jedyną sankcją niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty recyklingowej jest odmowa rejestracji pojazdu, weryfikacja istnienia i wykonania tego obowiązku bądź jego nieistnienia jest dokonywana podczas postępowania rejestracyjnego, prowadzonego przez właściwego Starostę (lub Prezydenta miasta na prawach powiatu).
 
W przypadku wpłaty dokonanej na rachunek Narodowego Funduszu, która nie jest opłatą recyklingową w rozumieniu ustawy, możliwy jest zwrot  wpłaconej kwoty na prośbę podmiotu, który dokonał wpłaty. Dotyczy to sytuacji, kiedy obowiązek ten został spełniony ponad określoną w ustawie "miarę" (np. druga wpłata dokonana za ten sam pojazd) lub gdy wpłata nie jest związana z wykonaniem ustawowego obowiązku (np. wpłata uiszczona przez właściciela pojazdu, który nabył pojazd od przedsiębiorcy wprowadzającego pojazd na teren kraju albo wpłata za wprowadzenie na teren kraju pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, motoru, quada lub pojazdu zabytkowego).
 
Zwrot jest możliwy na podstawie pisemnej prośby podmiotu, który uiścił wpłatę niebędącą opłatą recyklingową. Istnieje także możliwość przesłania prośby drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Aby Narodowy Fundusz mógł dokonać zwrotu wpłaty, która nie jest  opłatą recyklingową (stwierdza to właściwy Starosta lub Prezydent miasta na prawach powiatu), osoba (podmiot) ubiegająca się o zwrot powinna złożyć, oprócz pisemnej prośby, następujące dokumenty:

1) zaświadczenie organu rejestracyjnego, że dana osoba nie była zobowiązana do uiszczenia opłaty recyklingowej,

2) w przypadku niemożności przedłożenia zaświadczenia:

a) dowód dokonanej omyłkowo wpłaty (polecenie przelewu dokonanego w placówce pocztowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty lub wydruk z systemu bankowości elektronicznej),

b) dowód wpłaty opłaty recyklingowej,

c) czytelna kserokopia umowy sprzedaży pojazdu lub czytelna faktura zakupu pojazdu,

d) czytelna kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,

e) czytelna kserokopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów (jest wymagalna wyłącznie w przypadku pojazdu zabytkowego).

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (podmiot) ubiegającą się o zwrot.
 
 
 

Kontakt

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Księgowości i Rozliczeń
Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
 
e-mail: 
 
Numery telefonów oraz faks:

 

(22) 45 90 300
(22) 45 90 414
ikonka telefon  (22) 45 90 818
W przypadku niemożności skontaktowania się z nami telefonicznie prosimy o kierowanie zapytań drogą e-mailową.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1137/1
 
 
 
 

 

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: