KAWKA - likwidacja niskiej emisji

A A A

5.8. Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”


Cel programu
Zmniejszenie narażenia ludności na  oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń
tych  zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności
pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Ze względu na to,  że na stacjach automatycznych pomiaru PM 10 nie prowadzi się badania benzo(a)pirenu, uznanawane będzie spełnienie warunku jednoczesności przekroczeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu na danym obszarze, w przypadku jeżeli prowadzony pomiar na stacji automatycznej wykaże przekroczenie poziomu PM10 dla 24 h, a w strefie, w której znajduje się ten obszar prowadzone pomiary na stacji manualnej wykażą przekroczenia benzo(a)pirenu (niekoniecznie dla tego obszaru).

Treść programu:

treść programu KAWKA

wniosek_kawka.doc wniosek_kawka.doc - (243 KB)

wzór wniosku dla KAWKI


Link do I Naboru wniosków
Nabór zakończony

Planowane ogłoszenie kolejnego naboru - początek 2014 r.

Program NFOŚiGW kierowany jest do wfośigw.

NFOŚiGW udostępnia środki w formie dotacji wfośigw.

W ramach udostępnionych środków wfośigw organizują nabory wniosków skierowane do Beneficjentów.

W związku z powyższym w sprawie szczegółów naborów wniosków prosimy kontaktować się z właściwymi terytorialnie wfośigw.


Koordynator programu Mariusz Popiołek
Z-ca koordynatora Monika Żółkowska

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: