Pytania i odpowiedzi

Czy we wniosku należy w ramach kosztów przedsięwzięcia całkowitych podawać również koszty budowy i zakupu infrastruktury farmy wiatrowej czy wystarczy tylko podać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne części przyłączeniowej?

Odnośnie kwalifikowalności linii kablowych 30 kV: W przypadku planowanego projektu chciałem uściślić, że planowana w ramach inwestycji linia kablowa 30kV to linia biegnąca pod ziemią od źródła energii (turbina) do transformatora 30/110 kV, który przemienia energię 30 kV na 110 kV. W związku z faktem, że z technicznego punktu widzenia od źródła energii do transformatora nie może biec kabel o wyższej niż 30kV mocy a zapis Programu Priorytetowego za koszt kwalifikowany uznaje m.in. zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) (transformator, odcinek linii od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE); oraz budowę nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych, mam pytanie czy w świetle tych doprecyzowanych informacji koszt linii kablowych 30kV można uznać za kwalifikowany?

Przeglądając listę załączników do wniosku w tabeli na stronie 4. W prawej kolumnie jest następujące stwierdzenie: „jeżeli wnioskodawcą jest inwestor realizujący równocześnie elektrownie wiatrową lub podmiot z nim powiązany partnerski, powyższe dokumenty należy przedstawić również dla tej inwestycji, mimo że jej koszt nie stanowi kosztu kwalifikowanego ani całkowitego (warunek przyznania punktów)”. Moje pytanie jest następujące: czy jeśli planuję budowę morskiej farmy wiatrowej i to dla niej staram się o dotację na przyłączenie do sieci to powinnam do Państwa złożyć także wszystkie posiadane dokumenty które dotyczą farmy wiatrowej? Czyli np. decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę właśnie dla tej farmy?

Czy oprócz wniosku i załączników należy także osobno przygotować Biznes Plan przedsięwzięcia czy sam wniosek z załącznikami jest biznes planem? Pytam, ponieważ nie do końca jest to dla mnie jasne.

Proszę o informację czy możliwe jest złożenie wniosku na dofinansowanie w ramach planowanego przez Państwo naboru na inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej ( 1 turbina 2 MW), całkowity koszt inwestycji to około 12,5 mln złotych. Inwestycja obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą ( w tym dotyczącą sieci energetycznej w zakresie i jakim mowa w regulaminie) Sytuacja wygląda tak, że inwestycja będzie realizowana w ramach regionalnego programu operacyjnego ( dotacja tylko do zakupu turbiny), zaliczka na turbinę wpłacona - nie zostały jeszcze rozpoczęte prace tzw. budowlane dotyczące infrastruktury. Rozważamy możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach naboru u Państwa do prac dotyczących ""infr. energetycznej" ( ale w ramach pomocy de minimis ) czy jest to możliwe? jak rozumieć zapis o okresie kwalifikowalności od 01.01.2010? - dotyczy również regionalnej pomocy inwestycyjnej?

Czy koszty budowy sieci przesyłowych od farmy wiatrowej do Głównego Punktu Odbioru są kosztem kwalifikowanym w ramach GIS, jako jeden z etapów niezbędnych do podłączenia do KSE?

Czy Spółka może otrzymać dotację na inwestycję realizowaną przez Spółkę wspólnie z operatorem sieci? W takim przypadku część inwestycji jest realizowana przez Spółkę i pozostanie w jej majątku, natomiast dalsza część (współfinansowana przez Spółkę) przez operatora i pozostanie w majątku operatora. Czy Spółka może uzyskać dotację na swoją część inwestycji w takim przypadku (chodzi oczywiście o refundację wyłącznie kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z podłączeniem OZE do KSE)?

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10

.

powrót
do góry