Pytania i odpowiedzi

Czy spółka miejska może otrzymać dotację w wysokości 100% kosztów realizacji inwestycji?

Czy podmiot będący użytkownikiem/właścicielem objętej dofinansowaniem stacji tankowania może otrzymać dochody z tytułu sprzedaży metanu odbiorcom zewnętrznym?

Jaki wpływ będzie miało dofinansowanie na poziom rekompensaty otrzymywanej na podstawie zawartej już umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym?

Czy gmina występująca jako Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów realizacji inwestycji, a następnie:
a) wnieść aportem nabyte środki trwałe do swojej spółki komunalnej
b) przekazać nabyte środki trwałe swojej spółce do bezpłatnego użytkowania
c) wydzierżawić nabyte środki trwałe swojej spółce?

Czy koszt całkowity w wysokości powyżej 2 mln zł jest wartości brutto czy netto?

Czy pomoc publiczna udzielona w ramach I Konkursu Systemu zielonych inwestycji Część 3) - elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę może być wykorzystana na wsparcie produkcji pierwotnej produktów rolnych?

Jak należy rozumieć definicję biomasy w kontekście Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji Część 3) - elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10

.

powrót
do góry