GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny

Aktualizacja 06.02.2019 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 28.01.2019 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny".

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego GIS GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny (plik pdf)

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na liście rankingowej przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu wraz z zaproszeniem do negocjacji warunków dofinansowania.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, zostaną przygotowane indywidualne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania tj. Uchwały Zarządu NFOŚiGW oraz Uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

W przypadku dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, zgodnie z Regulaminem naboru, będą to decyzje warunkowe (pod warunkiem zaakceptowania przedsięwzięcia do udzielenia dofinansowania przez Ministra Środowiska).

Podsumowanie II naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki II naboru wniosków Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Gepard – Bezemisyjny transport publiczny

W dniu 31.10.2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego w formie dotacji.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w II naborze wynosiła 19 307 092 zł  natomiast w formie pożyczki 149 280 000 zł.

Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 5 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 35 mln zł.

Wnioskowana forma dofinansowania

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota dofinansowania

Dotacja

Pożyczka

Dotacja

5

17 327 090,00 zł

-

Pożyczka

2

-

4 035 640,00 zł

Razem

7

17 327 090,00 zł

4 035 640,00 zł

Aktualizacja Regulaminu II naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny” został wydłużony do 31.10.2018 r. W Generatorze Wniosków o Dofinasowanie (GWD) http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/ dostępny jest formularz wniosku o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki.

„Aktualizacja Programu priorytetowego i Regulaminu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż w Generatorze Wniosków o Dofinasowanie (GWD) http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/ dostępny jest formularz wniosku o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”. Wnioski można wypełniać od 10.09.2018 r.”

II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) -  GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) -  GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

 • Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 10.09.2018 r. do 28.09.2018 r.; wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki w terminie od 10.09.2018 r. do 17.12.2018 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

•          wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
•          oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) -GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Budżet II naboru wniosków

Budżet na realizację celu programu wynosi do 168 587 092 zł, w tym:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 19 307 092,00  zł;
2) dla zwrotnych form dofinansowania  – do 149 280 000,00 zł.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

 • Intensywność dofinansowania
 1. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 2. dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.
 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców;
 2. spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym;
 3. inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na  podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego liczącej do 100 tys. mieszkańców.
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Agnieszka Dałek
Agnieszka.Dalek@nfosigw.gov.pl

telefon: 22-45-95-869

 

.