Publikacje

Przewodnik po dokumentach programowych LIFE 2017.03

Przewodnik po dokumentach programowych LIFE

LIFE a łagodzenie zmian klimatu

Wydany w 2015 r. przez NFOŚiGW, jako Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE, polskojęzyczny zeszyt poświęcony projektom dofinansowanym ze środków Programu LIFE, których zakres tematyczny dotyczy łagodzenia zmian klimatycznych.

 

Broszura informacyjna Programu LIFE

Broszura jest źródłem wiedzy na temat Programu LIFE - instrumentu finansowego Unii Europejskiej poświęconego współfinansowaniu działań na rzecz środowiska i klimatu. Znajdą w niej Państwo podsumowanie dotychczas podejmowanych działań, jak również szeroki opis Programu w perspektywie 2014-2020 (m.in. rodzaje projektów, podprogramy LIFE, budżet).

 

program_life_ulotka.pdf
program_life_ulotka.pdf - (569,36 KB)

LIFE i samorządy lokalne. Pomoc dla regionów i gmin w rozwiązywaniu

problemów ochrony środowiska
 

Samorządy lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki ochrony środowiska i realizacji jej ambitnych celów. Wiele spośród lokalnych i regionalnych samorządów to pionierzy w dziedzinie wdrażania przyszłościowej i innowacyjnej polityki środowiskowej. Europejskie gminy i regiony dysponują niezbędnymi narzędziami do podejmowania działań.

Biuletyn stanowi źródło użytecznej wiedzy dla władz lokalnych na temat przykładów najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów LIFE. Kładzie on nacisk na fakt, że europejskie samorządy mogą stać się liderami w realizacji określonych na szczeblu UE celów polityki oraz mają do odegrania kluczową rolę w kształtowaniu świadomości obywateli i zachęcaniu ludności do uczestnictwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Ma on zachęcić europejskie gminy i regiony do wykorzystywania potencjału programu LIFE+ i czerpania z doświadczeń i wniosków z realizowanych dotychczasowych projektów. Broszura może stanowić dla samorządów inspirację i zachęcać do wykorzystania stwarzanych przez program LIFE możliwości opracowania projektów, które pomogą w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych,z którymi mamy do czynienia na co dzień oraz przyczynią się do ogólnej poprawy jakości życia.

 

life_sam_160.jpg
life_sam_160.jpg - (11,81 KB)

Ucząc się z LIFE. Najlepsze praktyki w ochronie przyrody 

Publikacja stanowi omówienie głównych założeń polityki UE w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Zawiera ona również dodatkowe, cenne informacje na temat dotychczasowych osiągnięć programu LIFE Przyroda oraz jego kontynuacji w ramach programu LIFE+. Każda z ośmiu tematycznych sekcji zawiera rekomendacje ekspertów w zakresie najlepszych praktyk projektów LIFE Przyroda. Omówiono je pokrótce w ogólnym podsumowaniu: „LIFE+ jako narzędzie wdrażania strategii WE w zakresie różnorodności biologicznej – przyszłość.

Publikacja jest podsumowaniem zorganizowanej jesienią 2008 roku w Brukseli, konferencji pt. „Learning from LIFE. Nature conservation best practices”, w której uczestniczyli delegaci z całej Europy. Podstawowym tematem konferencji było przedstawienie, na bazie dotychczasowych projektów LIFE, najlepszych narzędzi i technik wdrażania dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 

uczac_sie_z_life.jpg
uczac_sie_z_life.jpg - (15,91 KB)

Osiągnąć więcej zużywając mniej. Program LIFE a zrównoważona produkcja w UE 

Coraz częściej firmy muszą udowadniać, że ich troska o środowisko nie sprowadza się jedynie do opanowania konkretnej retoryki, ale co ważniejsze, że ich codzienne funkcjonowanie i strategie inwestycyjne są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej przedsiębiorstw przyznaje, że dzięki zrównoważonej produkcji można obniżyć koszty, spróbować swoich szans na nowych rynkach i zyskać przewagę konkurencyjną. Program LIFE odgrywa istotną rolę w promowaniu innowacyjnych metod zrównoważonej produkcji w przemyśle i przedsiębiorczości europejskiej.

Publikacja przedstawia szereg innowacyjnych rozwiązań, zgodnie z założeniami programu LIFE i ma na celu promowanie zrównoważonej produkcji w Europie. Opisuje ona 10 modelowych projektów LIFE związanych z głównymi sektorami przemysłu w Europie, pokazujących, że przedsiębiorstwa europejskie mogą odegrać wiodącą rolę w przestawieniu się na bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję. Może być również źródłem inspiracji dla przedsiębiorstw i zachęci je do podążania drogą produkcji zrównoważonej oraz do czerpania związanych z nią korzyści, zarówno biznesowych, jak i ekologicznych.

 

LIFE w mieście. Innowacyjne rozwiązania dla środowiska miejskiego Europy

 

Szereg kwestii dotyczących środowiska wiąże się w szczególny sposób z obszarami miejskimi.
Celem zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich jest poprawa jakości środowiska i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na szeroko pojęte środowisko miejskie. Osiągnięta w ten sposób wysoka jakość życia przyciąga inwestycje i wykwalifikowaną siłę roboczą, co z kolei przyczynia się do tworzenia dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki. Program LIFE odgrywa kluczową rolę w promowaniu tych metod i instrumentów, dzięki takim działaniom jak finansowanie projektów innowacyjnych, ułatwianie rozpowszechniania dobrych praktyk i wspieranie powszechnego wdrażania sprawdzonych i możliwych do przeniesienia rozwiązań dla szeregu problemów środowiska naturalnego, z jakimi borykają się miasta europejskie.

Broszura opisuje 24 projekty miejskie współfinansowane ze środków programu LIFE. W ramach tych projektów wnikliwie przetestowano i wypróbowano podejścia innowacyjne, które okazują się zarówno skuteczne, jak i możliwe do szerokiego stosowania.

 

life_w_miescie.jpg
life_w_miescie.jpg - (8,65 KB)

LIFE na rzecz przedsiębiorstw bardziej przyjaznych środowisku. Przykłady innowacyjnego podejścia do poprawy efektywności środowiskowej europejskich przedsiębiorstw


 

Europejskie przedsiębiorstwa odgrywają pierwszoplanową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości środowiska i gospodarki, nie tylko ze względu na fakt, że wiele rodzajów działalności gospodarczej zależnych jest od naturalnych zasobów ziemi, ale również dlatego, że często gospodarka może wywierać negatywny wpływ zarówno na dostępność zasobów naturalnych w dłuższej perspektywie, jak i na przyszłą jakość zasobów środowiskowych. Wiele branż przemysłu zmierza do czystszych i bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych, wychodzących naprzeciw wysokim europejskim standardom ochrony środowiska. Coraz częściej równowaga ekologiczna pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Przemysł ekologiczny staje się jedną z najsilniejszych branż europejskich.

W publikacji omówiono dziewiętnaście zakończonych sukcesem projektów LIFE z 11 krajów. W każdej części publikacji przedstawiono jedną z głównych branż europejskiego przemysłu. Omawiane są tu dobre praktyki, które mogą stanowić inspirację i przykład dla przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej w z Polski.

 

life_przeds.jpg
life_przeds.jpg - (8,83 KB)

Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE

Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE

Dokumenty

podrecznik_pisania_wnioskow_do_programu_life.pdf
podrecznik_pisania_wnioskow_do_programu_life.pdf - (2,63 MB) Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE

.

powrót
do góry