Aktualności LIFE

Trwają prace nad nowym Wieloletnim Programem Prac (WPP) na lata 2018-2020

06-07-2017, 10:59

Podstawę prawną obecnej edycji Programu LIFE stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 1293/2013 oraz Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 19.03.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Prac na lata 2014-2017 dla Programu LIFE. Prace nad nowym dokumentem prawnym na lata 2018-2020 są w toku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE w Polsce bierze w tych pracach aktywny udział.

NFOŚiGW przekazał uwagi strony polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska. Przedstawiciele NFOŚiGW brali także udział wraz z delegacjami pozostałych 26 państw wdrażających Program LIFE w Europie w Warsztatach Grupy Roboczej w Brukseli.

W czerwcu 2017 każde z państw członkowskich mogło wnieść uwagi do opracowanego projektu Decyzji Wykonawczej KE, które w roboczym dokumencie zostały podsumowane i będą jeszcze omawiane na posiedzeniu Komitetu Programu LIFE. Przyjęcie ostatecznej propozycji tego dokumentu planowane jest na listopad 2017.

Dla Państwa jako potencjalnych Beneficjentów Programu ważne jest, jakie ramy prawne uda się wypracować, aby kraje członkowskie, w tym Polska, mogły jak najbardziej efektywnie korzystać ze środków unijnych dla potrzeb środowiska przez kolejne lata. Oprócz zmian wynikających bezpośrednio z Rozporządzenia LIFE, np. braku odniesienia do alokacji krajowych, przewiduje się m.in. zmiany podziału środków w ramach budżetu, intensywności dofinansowania projektów przyrodniczych i efektywnego gospodarowania zasobami, a także zmiany tematów projektów,  doprecyzowanie pojęć istotnych dla opracowania i realizacji projektów LIFE, w tym np. „projektów rynkowych”.

Prowadzone są także dyskusje nt. nowości w zasadach naboru i zasadach oceny wniosków LIFE.  NFOŚiGW podejmuje starania, aby wypracować dobre, spójne podstawy prawne na kolejne lata 2018-2020, które zapewnią przejrzysty tok oceny wniosków i optymalne warunki do wykorzystania unijnych środków. O szczegółach ustaleń będziemy Państwa informować.

.

powrót
do góry