Pytania i odpowiedzi

Czy w ramach aplikowania w programie NMF 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” udział partnera projektu pochodzącego z Norwegii jest obligatoryjny, czy fakultatywny, ale wówczas wyżej punktowany. Na jakich zasadach musi opierać się owo partnerstwo w projekcie o dofinansowanie.

Jakiego rodzaju pozwolenia, a także decyzje są wymagane w naborze PL04? Czy na etapie składania wniosku wymagane jest posiadanie ich wszystkich, mimo że nie ma pewności dotyczącej zakwalifikowania się projektu do dofinansowania?

Czy w ramach PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” beneficjentami mogą być Spółdzielnie Mieszkaniowe?

Czy do dofinansowania kwalifikuje się projekt obejmujący uruchomienie nowego źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwo alternatywne RDF (zamiast obecnie istniejącego węglowego). Paliwo alternatywne traktowane jest jako odpad i w katalogu odpadów posiada kod 19 12 10 – Odpady palne. Najczęściej wykorzystywane surowce do produkcji RDF to papier, tekstylia, tworzywa sztuczne, drewno oraz guma. Przewidywana moc źródła to 8MWt.

W punkcie 3.2 wniosku „Opis Projektu w ramach Funduszu” obowiązuje limit znaków max. 3000. Jednak wklejając treść tej długości, część tekstu jest niewidoczna w przygotowanym okienku. Formularz jest chroniony i nie można okienka rozszerzyć. W związku z tym część opisu projektu będzie niewidoczna na wydruku papierowym. Czy taka sytuacja nie spowoduje odrzucenia wniosku lub uznania, że opis nie jest wystarczająco szczegółowy?

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje ocenę szczegółowości i precyzji budżetu oraz kwalifikowalności kosztów. W punkcie 3.4 „Działania i harmonogram realizacji” można wpisać maksymalnie 5 typów działań (niemożliwe jest dodanie wierszy) i przypisać im planowane koszty. Jednak tak skonstruowany budżet jest bardzo ogólny. Czy powinniśmy uszczegółowić kwoty z punktu 3.4 w innym miejscu wniosku, żeby możliwa była ocena realności i poprawności wnioskowanego dofinansowania?

1    25  26  27  28  29  30  31  32  33 

.

powrót
do góry