Informacje ogólne

W dniu 10 czerwca 2011 r. podpisano Memorandum of Understanding dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), natomiast 17 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding dotyczące Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Minimalna wartość dofinansowania została ustanowiona na 170 tys. euro. Ponadto, w ramach niektórych programów przewidziano możliwość ustanowienia Funduszu małych grantów.

Cele
Głównymi celami Mechanizmów Finansowych - podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji – jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. 

Alokacja
W sumie alokacja dla Polski wynosi 578 mln euro.
 
Czas trwania
Okres kwalifikowalności wydatków w projektach  przyjętych do realizacji zakończy się 30 kwietnia   2016 r.

Odbiorcy wsparcia
Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne, publiczne, komercyjne, niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.
Szczegółowe zasady kwalifikowalności zostaną określone w programach operacyjnych dla poszczególnych obszarów wsparcia.

Podział środków z Mechanizmu Finansowego EOG i NMF dla Polski w programie na lata 2009-2014

Zakres wsparcia w ramach nowej perspektywy będzie bardzo szeroki. Największe środki przeznaczono na ochronę środowiska – 247 mln euro, z czego 110 mln euro zostanie przekazane na działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, na przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych oraz na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, których operatorem będzie Ministerstwo Środowiska we współpracy z   NFOŚiGW. Natomiast 137 mln euro będzie przeznaczone na program wsparcia rozwoju technologii wychwytywania oraz składowania CO2, którego operatorem będzie Ministerstwo Gospodarki.

Tabela nr 1. Alokacja środków z zakresu ochrony środowiska.

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Obszar programowy

Środki

PL02 Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów

20 000 000 EUR

PL03 Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola

15 000 000 EUR

PL04 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

75 000 000 EUR

.

powrót
do góry