Aktualne nabory

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy norweskich dla Programu Operacyjnego PL04

09-07-2015, 14:52

Logotyp Norway GrantsOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
OTWARTY KONKURS W RAMACH NORWESKIEGO
MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04
„OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

 

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Funduszy norweskich 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie Projektów na ogólną kwotę  10 142 358,10 EUR[1], tj. 42 143 526,38 PLN[2].

 1. Cel Programu

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

 1. Rodzaj Projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się Projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 20 000 Mg/rok.

Priorytetowo będą traktowane Projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2).

Złożenie wniosku może nastąpić tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem inwestycji.

Nie przewiduje się dofinansowania Projektów polegających na:

 • budowie nowych źródeł ciepła,
 • budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych,
 • zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.
 1. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem: przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego.

 1. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie Projektów

Na wsparcie Projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 10 142 358,10 EUR, tj. 42 143 526,38 PLN.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 1. Poziom dofinansowania Projektu

Poziom dofinansowania dla Projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 000 EUR tj.  20 776 000 PLN, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 EUR tj.  2 493 120 PLN. Wsparcie nie powinno powodować przekroczenia poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej we właściwych przepisach regulujących udzielanie pomocy publicznej.

Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny Projektu dla każdego Projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:

 • uznania części kosztów Projektu za niekwalifikowalne
 • dostosowania do odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej.

Środki na pokrycie pozostałych kosztów Projektu zapewnia Wnioskodawca Projektu.

 1. Okres kwalifikowalności wydatków

Początek okresu kwalifikowalności Projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu przez Komitet ds. Wyboru Projektów.

Koniec okresu kwalifikowalności Projektu:  30 kwietnia 2017 roku.

 1. Kryteria wyboru Projektów

Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosków:

I. Ocena formalna – weryfikacja kryteriów dostępu: będzie polegać na sprawdzeniu złożonych aplikacji pod kątem spełniania kryteriów formalnych i kwalifikowalności Projektów;

Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu podlegają następujące braki:

 • oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach,
 • brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników,
 • brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku,
 • brak załączników z wyłączeniem Studium wykonalności.

W przypadku uzupełnień, do Wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia wyjaśnień.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez Wnioskodawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW.

II. Ocena merytoryczno - techniczna – weryfikacja kryteriów selekcji i szczegółowych: będzie prowadzona zgodnie z kryteriami selekcji i szczegółowymi przyjętymi przez Komitet ds. Wyboru Projektów. W jej trakcie wnioski weryfikowane są m.in. pod kątem wykonalności, zasadności, efektywności ekonomicznej, innowacyjności, planowanego efektu ekologicznego, a także wpływu na środowisko oraz przyczyniania się do realizacji celów, rezultatów i wyników Programu.

Ocena merytoryczno - techniczna jest dokonywana przez dwóch ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezaangażowanych we wdrażanie programu, posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie zagadnień związanych z ocenianymi projektami.

Minimalna całkowita liczba punktów (próg), która pozwala na pozytywną ocenę merytoryczno - techniczną Projektu, a tym samym kwalifikuje projekt do umieszczenia na liście rankingowej to 55 pkt na 100 pkt możliwych od uzyskania.

Minimalna liczba punktów (próg) w ramach określonego kryterium w ocenie merytoryczno-technicznej, kwalifikująca projekt do dalszego postępowania, a tym samym wymagana do uzyskania przez Projekt w celu umieszczenia go na liście rankingowej została podana w Kryteriach szczegółowych (do pobrania poniżej).

W celu umieszczenia Projektu na liście rankingowej spełnione powinny być jednocześnie dwa warunki: uzyskanie minimum 55 pkt oraz dla każdego z kryteriów  1.1-1.3, 2.1-2.2 minimalna liczba punktów musi być wyższa niż 0.

Zatwierdzone kryteria oceny Projektów (formalne i merytoryczno-techniczne) są dostępne do pobrania poniżej.

 1. System płatności

Dofinansowanie będzie realizowane w formie refundacji poniesionych kosztów, natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego.

Refundacja poniesionych kosztów będzie wypłacona beneficjentowi na podstawie sprawozdań okresowych (wniosków o płatność).

W ramach realizacji każdego Projektu przewiduje się również płatność końcową (kwota zatrzymana), która będzie wypłacana beneficjentom po akceptacji sprawozdania końcowego. Ustanowiona kwota zatrzymana będzie wynosić 5 % przyznanego dofinansowania.

 1. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Wydatki są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 z następującym wyjątkiem:

W odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach Projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu Projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie programu.

Zgodnie z Art. 7.4.1 (b) Regulacji, podstawą dla kalkulacji kosztów pośrednich w Projektach jest ryczałt w wysokości do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta.

Szczegółowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna do pobrania poniżej.

Szczegółowe warunki dotyczące rozliczania kosztów bezpośrednich określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie Projektu.

Wkład rzeczowy nie jest kwalifikowalny w ramach Projektów.

Koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 9 lipca 2015 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 10 lipca 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 14 września 2015 r., g. 15.00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Wnioskodawca składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB)[3] na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku. Dokumenty muszą być dostarczone do siedziby NFOŚiGW w ciągu 10 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków.

 1. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

W przypadku odrzucenia złożonego wniosku w rezultacie przeprowadzonej oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej, Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z dwuinstancyjnej procedury odwoławczej.

Instytucją odwoławczą rozpatrującą odwołania w pierwszej instancji jest Operator Programu. Instytucją odwoławczą rozpatrującą odwołania w drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy.

Szczegóły dotyczące postępowania w ramach procedury odwoławczej zawarte zostały
w dokumencie pt.: „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru Projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014” dostępnym do pobrania poniżej.

Termin przysługujący Wnioskodawcy na wniesienie odwołania liczony jest od momentu potwierdzenia przez Wnioskodawcę odbioru przesyłki poleconej lub kurierskiej.

12. Projekty partnerskie

Operator Programu zachęca Wnioskodawców do składania wniosków wspólnie z partnerem projektu pochodzącym z Norwegii.

W przypadku złożenia wniosku w partnerstwie wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego zawiązanie partnerstwa, w postaci listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi  z Norwegii, Operator Programu zachęca między innymi do kontaktu z następującymi instytucjami z Państw – Darczyńców lub odwiedzenia poniższych stron internetowych:

Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

International Section

Director General’s Office

Telephone: +47 22 95 91 21

Mobile phone: +47 470 698 94

Internet: www.nve.no

Dodatkowo, rekomendowane jest zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poniższych stronach internetowych:

www.eog.gov.pl

www.eeagrants.org/Partnerships

13. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

Przy opracowaniu wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany stosować przepisy wynikające
z poniższych dokumentów:

 • Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 do pobrania poniżej,
 • Umowa w sprawie programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG a KPK z późniejszymi zmianami, do pobrania poniżej,
 • Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 do pobrania poniżej,
 • Wytyczne Państw Darczyńców (dostępne na stronie www.eeagrants.org)
 • Wytyczne Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępne na stronie www.eog.gov.pl)
 • Regulamin konkursu do pobrania poniżej.

14. Formularz wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Formularz wraz z instrukcją są dostępne do pobrania poniżej.

15. Lista wymaganych do wniosku załączników

Lista obowiązujących do wniosku załączników oraz szczegółowe wymagania zostały wymienione/opisane w „Instrukcji wypełniania wniosku i Planu Wdrażania Projektu”.

16. Język wniosku  o dofinansowanie

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim.

17. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków proszę kierować, w trakcie trwania naboru, pod adresem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

tel. 22 45 95 818, 22 45 95 853

e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

w godzinach: 8.00-15.00

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Ekologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady - w ciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

 

[1] W przypadku uwolnienia dodatkowych środków, kwota może ulec zwiększeniu.

[2] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy, gdzie 1 EUR = 4,1552 PLN)

[3] Egzemplarz pisemny wniosku należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą Wnioskodawcy.

Forma elektroniczna wniosku powinna zawierać także wszystkie załączniki dołączone do wersji pisemnej (papierowej) oraz skany oryginałów wszystkich podpisanych dokumentów. Poszczególne pliki powinny posiadać nazwy odpowiadające nazewnictwu dokumentów zgodnie z formularzem wniosku. Nośnik powinien być opisany tytułem wniosku, jakiego dotyczy oraz nazwą Wnioskodawcy.

 

.