Aktualne nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PL02

16-02-2015, 15:30

                                                         

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014
DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02
„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
I EKOSYSTEMÓW”

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu
na dofinansowanie projektów na kwotę 258 150 euro,
tj.  1 086 630,80 zł[1].

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02, którym  jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

 2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:[2]

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000

 1. Zarządzanie norweskimi i polskimi obszarami chronionymi/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);
 2. Gatunki zagrożone i siedliska naturalne;
 3. Bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;
 4. Krajowe prawodawstwo;
 5. Zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);
 6. Tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);
 7. Merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;
 8. Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

 1. Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy
  (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów

 1. Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. Metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, jak np. tereny podmokłe i ogólnie środowisko wodne, poszczególne gatunki zwierząt, parki narodowe.
 2. System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków, obserwacje roślin, owadów i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.
 3. Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.
 4. Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014:

Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu (nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) – niezależnie od tego, czy w trakcie otwartego naboru złożyli wniosek aplikacyjny w formalnym partnerstwie[3] z podmiotem z Państw-Darczyńców

 4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150  euro, tj. 1 086 630,80  zł.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

 5. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

 6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj.   42 093, 00 zł.

 7. Okres kwalifikowalności wydatków

Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Operatora Programu.

Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 28 lutego 2017 r.

8.  Kryteria wyboru projektów

Wnioskodawcy wypełnią wnioski o dofinansowanie w języku polskim i przedłożą je do oceny i zatwierdzenia wraz z umową partnerską lub listem intencyjnym sporządzonymi w języku polskim lub angielskim. Wniosek będzie traktowany jako złożony w partnerstwie, jeżeli
w momencie jego składania podpisana będzie umowa partnerska lub list intencyjny pomiędzy wnioskodawcą projektu i jego partnerem z Państw-Darczyńców. Wzór umowy partnerskiej jest dostępny do pobrania.

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna ma charakter zero-jedynkowy. Spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych przez wniosek oznacza ocenę pozytywną.

Złożone wnioski będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych przez Operatora Programu pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi w trybie ciągłym. Eksperci oceniający podpiszą oświadczenie o bezstronności i poufności.

Ocena formalna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a ocena merytoryczna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania i ich partnerów bilateralnych może być skonsultowana z Ambasadą Królestwa Norwegii w Polsce przed jej publikacją.

Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie z Funduszu Współpracy Dwustronnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora Programu i będzie sukcesywnie aktualizowana do momentu wyczerpania alokacji.

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez Operatora Programu o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu bilateralnego.

Umowy w sprawie projektów bilateralnych zostaną podpisane w języku polskim, a wysokość dofinansowania zostanie wyrażona w złotych.

W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu na etapie oceny formalnej podlegają:

 • oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach;
 • brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników;
 • brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku;
 • brak załączników.

W trakcie oceny merytorycznej wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie niespełnienia kryteriów merytorycznych.

W przypadku uzupełnień, do wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW.

Kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczne) są elementem zatwierdzonej przez Darczyńców Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 jest dostępna do pobrania.

9.  System płatności

Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji  kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych (wniosków o płatność).

W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez partnera projektu z krajów Darczyńców, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta potwierdzające, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyką rachunkowości kraju partnera projektu.

Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada ta ma zastosowanie jedynie do partnera projektu z krajów Darczyńców zgodnie z artykułem 7.13.5 Regulacji.

10. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład rzeczowy

Następujące kategorie wydatków zgodnie z art. 7.7 Regulacji są kwalifikowalne w ramach projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej:

(a)    opłaty i koszty podróży związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;
(b)    koszty podróży podczas wizyt studyjnych;
(c)    koszty podróży i wynagrodzenia związane z wizytami ekspertów;
(d)   koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów.

Koszty podróży zawierają diety zgodnie z par. 1(b) Artykułu 7.3. Regulacji.

Koszty poniesione przez partnerów z Państw-Darczyńców są kwalifikowalne, jednak wnioski o ich refundację mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem wniosków o płatność pośrednią przedkładanych przez beneficjentów. W przypadku uznania kwalifikowalności kosztów, zostaną one zrefundowane beneficjentom.

Wszystkie zasady niekwalifikowalności kosztów mają zastosowanie. Partnerzy z Państw-Darczyńców muszą zawrzeć swoje koszty we wniosku o płatność składanym przez beneficjenta projektu.

Wkład rzeczowy oraz koszty pośrednie nie mają zastosowania do projektów bilateralnych.

11. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Kalendarz trwania naboru

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 16 lutego 2015 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 3 marca 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 30 czerwca 2015 r. 

W przypadku niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość przesunięcia daty zakończenia naboru lub ogłoszenia kolejnej daty naboru wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wpływania wniosków pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej (2 płyty CD/ DVD lub 2 szt. pen-drive) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Wniosek w formie papierowej należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym również powinna zostać opatrzona nazwą projektu oraz wnioskodawcy.

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych Pocztą Polską lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku.

12. Projekty partnerskie

Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były  wnioskami  partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia). Partnerstwa zawiązane w celu realizacji projektu bilateralnego z podmiotem innym niż podmiot pochodzący z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) nie są kwalifikowane w przedmiotowym naborze. W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do odwiedzenia m.in. stron internetowych: http://www.ngonorway.org/ (potencjalni partnerzy z Norwegii) lub kontakt mailowy z następującymi osobami:

Pan Kjartan Ingvarsson z Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych Islandii (Kjartan.Ingvarsson@environment.is)

Pan Panagiotis Potolidis-Beck, Urząd Spraw Zagranicznych Liechtensteinu (Panagiotis.Potolidis-Beck@llv.li)

Ponadto, warto zapoznać się z informacjami zawartymi na następujących stronach internetowych:

13. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

Wnioskodawca składając wniosek musi wziąć pod uwagę zapisy poniższych dokumentów:

 • Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania
 • Umowa w sprawie programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG a KPK do pobrania
 • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
 • Wytyczne Państw Darczyńców
 • „Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej” dla Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” do pobrania
 • Regulamin naboru do pobrania

14. Formularz wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, dostępnym do pobrania poniżej wraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

15.  Lista załączników wymaganych do wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie (list intencyjny lub umowa partnerska),
 2. Wykaz osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie wnioskodawcy,
 3. Szczegółowy program wizyty studyjnej/konferencji/seminarium/kursów/spotkań lub warsztatów z określeniem celu przeprowadzenia wydarzenia, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników.
 4. Oświadczenie o zgodności papierowej wersji wniosku aplikacyjnego z wersją elektroniczną,
 5. Inne, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

16. Język wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim za wyjątkiem listu intencyjnego i umowy partnerskiej, które to załączniki mogą być złożone w języku polskim lub/i angielskim.

17. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować, w trakcie jego trwania, pod adresem:

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Ekologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 36 92  823
e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
tel. 22 45 95 819, 22 45 95 816

 e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl


[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego
w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,2093 PLN)

[2] W nawiasach wskazano typy instytucji, które mogą być potencjalnymi partnerami.

[3] List intencyjny lub umowa partnerska


ZAŁĄCZNIKI:

.