Aktualne nabory

Ogłoszenie I naboru wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych

10-12-2019, 16:52

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Minister Klimatu, jako Operator Programu

„ Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych

finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

na kwotę 150 000 euro, tj. 646 710 zł[1].

 

1. Cel naboru   

Celem naboru jest dofinansowanie Projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców[2]

Efektem naboru może być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu.

2. Rodzaj Projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się Projekty bilateralne złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców, dotyczące  jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych:

 

Obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy

  

 

Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo dostaw energii

  

 

Obszar programowy: Złagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do tych zmian

  

 

 

 • Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne;
 • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja;
 • Środowisko i ekosystemy.

Bilateralny charakter Projektów

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć charakter bilateralny oraz nieinwestycyjny.

Wydarzenie ma charakter bilateralny, jeśli biorą w nim udział przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz Polski. Potwierdzeniem bilateralnego charakteru Projektu jest dostarczenie listu intencyjnego lub umowy partnerskiej na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wraz z programem wizyty studyjnej, zaproszeniem na seminarium, warsztaty lub konferencję, albo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji Projektów wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim  i jej tłumaczenia na język polski.

Zakres przedmiotowy Projektów bilateralnych polegać może na udziale lub/i organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do nawiązywania i /lub wzmacniania kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców.

Warunkiem akceptacji wniosku o dofinansowanie jest aktywny udział Wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu, rozumiany jako wygłoszenie prezentacji, referatu lub wykładu w tematyce związanej z zakresem tematycznym Programu.

Zakres finansowania Projektów bilateralnych obejmuje:

 • wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami z Państw-Darczyńców a podmiotami z Polski;
 • poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z podmiotami z Państw-Darczyńców przed przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie lub w jego trakcie,
 • rozwój ww. partnerstw oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu partnerskiego z podmiotami z Państw-Darczyńców;
 • tworzenie sieci kontaktów, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami z Polski a podmiotami z Państw-Darczyńców.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na następujących stronach internetowych:

http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/znajdz-partnera-z-panstw-darczyncow/

https://eeagrants.org/partnership-opportunities

3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie Projektów bilateralnych

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się podmioty wskazane w art. 7.2 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce są uznawane za Wnioskodawców kwalifikujących się do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych.

Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w danym Państwie-Darczyńcy są uznawane za partnerów kwalifikujących się do udziału w Projektach bilateralnych.

4. Kwota środków przeznaczona na nabór Projektów bilateralnych

Na wsparcie Projektów bilateralnych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej przeznaczona została kwota 150 000 euro, tj. 646 710 zł.

5. Poziom dofinansowania Projektów bilateralnych

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektów bilateralnych.

6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania Projektów bilateralnych

W naborze wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro tj. 4 311,40 , zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj. 86 228 [3].

7. Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Projektów bilateralnych

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach Projektów bilateralnych rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Projektów przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 września 2021 r.

8. Proces oceny i wyboru Projektów bilateralnych

Wnioskodawcy wypełnią wnioski o dofinansowanie Projektów bilateralnych, a następnie przedłożą je do oceny w NFOŚiGW. Lista Projektów, które przeszły pozytywnie ocenę podlega zatwierdzeniu przez Operatora Programu.

Ocena wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Proces oceny został opisany szczegółowo w Regulaminie.

9. System płatności

Dofinansowanie będzie przekazywane wyłącznie w formie refundacji kosztów poniesionych i zweryfikowanych jako prawidłowe, na podstawie wniosków o płatność złożonych przez Beneficjenta wraz z fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej i zatwierdzonych przez NFOŚiGW.

Partnerzy z Państw-Darczyńców deklarują koszty własne we wniosku o płatność składanym przez Beneficjenta Projektów.

Zgodnie z art. 7.7.2 Regulacji postanowienia dotyczące ustaleń finansowych pomiędzy Beneficjentem a partnerem Projektu, w tym określające, które wydatki partnera mogą podlegać refundacji z budżetu Projektu oraz zasady przeliczania walut wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez partnera i ich refundacji reguluje umowa partnerska.

Dopuszcza się możliwość przedstawienia przez Beneficjenta lub Partnera dowodów poniesienia wydatków w formie raportu niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego funkcjonariusza publicznego, który będzie poświadczać, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, obowiązującym prawem i krajowymi praktykami w zakresie rachunkowości.

10. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład rzeczowy

Koszty kwalifikowane obejmują:

 • Koszty podróży krajowych i zagranicznych (w klasie ekonomicznej);
 • Zakwaterowanie i diety w wysokości limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

Tabela: Wysokości limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

Kraj

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

Islandia

EUR

56

160

Liechtenstein

CHF

88

200

Norwegia

NOK

451

1500

 • Opłaty za udział w konferencjach, seminariach (jeśli dotyczy).

 

Koszty pośrednie i wkład rzeczowy nie są kosztem kwalifikowanym w Projektach bilateralnych.

Koszty podróży zawierają diety zgodnie z par. 1(b) Artykułu 8.3. Regulacji.

Koszty w ramach Projektów są kwalifikowane pod warunkiem, że będą proporcjonalne i bezpośrednio odnoszące się do wzmocnienia współpracy dwustronnej.

Wszystkie zasady niekwalifikowalności kosztów wskazane w Regulacjach, w art. 8.7 mają zastosowanie.

11. Termin i sposób składania wniosków  o dofinansowanie Projektów bilateralnych

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 10 grudnia 2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców  –   10 stycznia 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30 września 2020 r., godz. 15:00.

Wnioski przyjmowane są w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie Projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnej pod adresem internetowym:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/generator-wnioskow-o-dofinansowanie/

Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny do pobrania poniżej wraz z instrukcją wypełniania wniosku:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/generator-wnioskow-o-dofinansowanie/

Wszelkie informacje o funduszach wraz z dokumentami, można znaleźć na stronach:

http://www.gov.pl/klimat/mf-eog

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/srodowisko-energia-zmiany-klimatu/

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu GWD. Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

 1. przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 2.  przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia wniosku

Datą złożenia wniosku jest:

- data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP  i otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

O pozycji wniosku na liście  wniosków decydować będzie data i godzina jego złożenia.

Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wpływu wniosków pod warunkiem pozytywnej oceny wniosku i dostępności środków.

W przypadku niewyczerpania środków w terminie naboru dopuszcza się możliwość wydłużenia daty zakończenia naboru lub przesunięcia środków na inne działania bilateralne.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę na różne zakresy rzeczowe.

12. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

13. Lista załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie Projektu bilateralnego

          Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Statut lub/i akt założycielski;
 2. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w Projekcie - list intencyjny z podmiotem z Państw-Darczyńców lub umowa partnerska z podmiotem z Państw-Darczyńców;
 3. Szczegółowy program wydarzenia – np.  wizyty studyjnej/konferencji/seminarium/warsztatów z określeniem celu jego przeprowadzenia, bilateralnego charakteru, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników, uwzględniający ich aktywny udział w wydarzeniu na przykład wygłoszenie prezentacji lub wykładu przez Wnioskodawcę;
 4. Pełnomocnictwo do podpisu wniosku (jeśli dotyczy);
 5. Inne dokumenty, uznane za konieczne do złożenia przez Wnioskodawcę.

14. Język wniosku o dofinansowanie Projektu bilateralnego

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim. Dodatkowo w języku angielskim należy przedstawić:

 • list intencyjny lub umowę partnerską;
 • krótki opis planowanych działań bilateralnych wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji Projektu oraz roli Partnerów (zawarty we wniosku o dofinansowanie, zakładka Summary).

15. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres e-mailowy:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Klimatu

e-mail: mfeog@klimat.gov.pl

Odpowiedzi na pytania będą udzielane w możliwe najkrótszym terminie nie dłużej jednak niż 7 dni roboczych.

Ogłoszenie jest zamieszczone również na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego
w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,3114 PLN)

[2] Państwa Darczyńcy to Islandia, Liechtenstein, Norwegia

[3] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego
w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,3114  PLN)

Pliki do pobrania

eng ogloszenie o naborze wnioskow.doc
eng ogloszenie o naborze wnioskow.doc - (105 KB) Notice of a call for proposals (ogłoszenie o naborze w języku angielskim)
regulamin konkursu fwd.docx
regulamin konkursu fwd.docx - (38,41 KB) Regulamin naboru
podrecznik dotyczacy partnerstwa.pdf
podrecznik dotyczacy partnerstwa.pdf - (681,65 KB) Podręcznik dotyczący partnerstw
partnership agreement template.doc
partnership agreement template.doc - (91 KB) Template for the Partnership Agreement (wzór umowy o partnerstwie w języku angielskim)
letter of intent.docx
letter of intent.docx - (17,84 KB) Template for the Letter of Intent (wzór listu intencyjnego w języku angielskim)
karta oceny formalnej.docx
karta oceny formalnej.docx - (28,86 KB) Karta oceny wniosku bilateralnego (wg kryteriów formalnych)
karta oceny merytorycznej.docx
karta oceny merytorycznej.docx - (26,54 KB) Karta oceny wniosku bilateralnego (wg kryteriów merytorycznych)
umowa fwd.pdf
umowa fwd.pdf - (555,83 KB) Umowa

.