Nabory

Dodatkowe środki dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

19-10-2015, 11:45

 

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach Funduszy EOG 2009-2014 dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii
i promowanie odnawialnych źródeł energii”

 

Minister Środowiska jako Operator Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) informuje Beneficjentów o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na dodatkowe działania w projektach.

Zasady przyznawania dodatkowych środków zostały określone w Artykule 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Zaleceniach przyjętych przez Komitet ds. Wyboru Projektów.

Zachęcamy Beneficjentów Programu PL04 do zapoznania się z poniższymi informacjami i składania wniosków o dodatkowe działania.

Dostępna kwota dofinansowania wynosi obecnie 3 332 605,66 EUR i może ulegać zmianom. Aktualne informacje na temat kwoty będą publikowane na stronach internetowych MŚ i NFOŚiGW.

1. Podmioty, które mogą uzyskać dodatkowe środki w ramach projektu

Beneficjenci projektów niezakończonych[1], które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (Rezultat Efektywność energetyczna) w ramach konkursu trwającego w dniach 10.06-12.08.2013 (lista beneficjentów w załączeniu) oraz 07.07-15.09.2014 (lista beneficjentów w załączeniu).

UWAGA! Ze względu na brak wolnych środków Beneficjenci innych rezultatów Programu PL04 w chwili obecnej nie mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. W przypadku niewyczerpania wskazanej powyżej kwoty istnieje możliwość jej przesunięcia na dodatkowe zadania realizowane przez Beneficjentów rezultatu Energia odnawialna. W przypadku zainteresowania realizacją takich działań, prosimy o indywidualny kontakt z NFOŚiGW lub MŚ (dane kontaktowe podane poniżej).

2. Dodatkowe działania kwalifikujące się do wsparcia

Dodatkowa kwota dofinansowania może być przyznana wyłącznie na realizację rozszerzonego zakresu projektu, który przyczynia się do realizacji celów projektu i spowoduje wzrost zakładanego efektu ekologicznego lub jego utrzymanie na  zakładanym w umowie/porozumieniu ws. projektu poziomie.

W ramach niniejszej procedury możliwe będzie włączenie do projektu następujących dodatkowych prac:

  • dodatkowe budynki, w ramach których nie zostały jeszcze rozpoczęte prace inwestycyjne[2];
  • dodatkowe budynki, w ramach których prace inwestycyjne zostały rozpoczęte w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w pkt. 6, ale jeszcze nie zakończone;
  • dodatkowe budynki, w ramach których prace inwestycyjne zostały rozpoczęte oraz zakończone w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym
    w pkt. 6;
  • dodatkowe prace inwestycyjne nie ujęte w dofinansowanym projekcie.

3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Wydatki są kwalifikowalne zgodnie z zasadami:

  • Ogólnymi - zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 z następującym wyjątkiem: w odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu Projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie programu
  • Szczegółowymi – określonymi w naborze, w ramach którego rozszerzany projekt uzyskał dofinansowanie.

Nie ma możliwości uznania za kwalifikowalne działań, które nie są ujęte w katalogu kosztów kwalifikowanych właściwym dla naboru, w którym projekt uzyskał dofinansowanie, lub kosztów, które na etapie wcześniejszej oceny projektu zostały uznane za niekwalifikowane.

4. Dostępna kwota na dodatkowe działania w projektach

Środki dostępne aktualnie na dodatkowe działania w projektach wynoszą łącznie 3 332 605,66 EUR. Kwota ta może ulec zmianie. Aktualne informacje na temat kwoty będą publikowane na stronach internetowych MŚ i NFOŚiGW.

Maksymalna kwota dofinansowania dodatkowych działań dla pojedynczego projektu została wskazana w punkcie 5.

W przypadku, gdy zgłoszenia Beneficjentów rezultatu Efektywność energetyczna nie wyczerpią dostępnej aktualnie kwoty, mogą one zostać przekazane na rzecz projektów finansowanych w ramach  rezultatu Energia odnawialna na zasadach określonych w Zaleceniach.

5. Maksymalna kwota dofinansowania i poziom dofinansowania rozszerzonego projektu

Maksymalna kwota dofinansowania Projektu po rozszerzeniu zakresu musi być zgodna z warunkami naboru wniosków, w ramach których Projekt otrzymał dofinansowanie tj.[3]:

  • dla naboru realizowanego w okresie 10.06-12.08.2013 r. 3 mln EUR, tj. 12 426 300  PLN
  • dla naboru realizowanego w okresie 07.07-15.09.2014 r. 3 mln EUR, tj. 12 549 300  PLN

Maksymalna kwota dofinansowania dodatkowych działań dla pojedynczego projektu stanowi zatem różnicę właściwej kwoty wskazanej powyżej (w zależności od naboru) i aktualnej kwoty dofinansowania wskazanej w Planie Wdrażania Projektu.

Intensywność dofinansowania wyrażona w % dla projektu pozostaje na niezmienionym poziomie i stanowi wartość wskazaną w art. 5 umowy/porozumienia ws. projektu[4]

Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Beneficjent.

Okres zwrotu kosztów projektu po rozszerzeniu zakresu prac (dofinansowanie + współfinansowanie) nie może przekroczyć 20 lat.

6. Okres kwalifikowalności

Początek okresu kwalifikowalności wydatków związanych z dodatkowym zakresem: data określona w art. 8 ust. 1 umowy/porozumienia ws. projektu.

Koniec okresu kwalifikowalności projektu: końcowa data realizacji projektu określona w umowie/porozumieniu ws. projektu.[5]

7. Zasady przyznawania dodatkowych środków

Dodatkowe środki przyznawane są na rzecz projektów, które spełniają warunki wskazane w Zaleceniach w kolejności wpływu zgłoszeń (decyduje data wpływu do NFOŚiGW kompletnego wniosku[6]).

W przypadku wpływu wniosków w tym samym terminie, dodatkowe środki w pierwszej kolejności przyznawane są projektom, w których zostanie osiągnięty najwyższy przyrost efektu ekologicznego w przeliczeniu na otrzymywane środki (tzw. KRE, kryterium szczegółowe 6.1 w naborze).

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od dostępności alokacji. W przypadku, gdy dla pozytywnie zweryfikowanego wniosku zabraknie środków, beneficjentowi oferowana jest dostępna aktualnie kwota dofinansowania, która może wzrosnąć w przypadku pojawienia się dodatkowych środków. Kolejni beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie w przypadku pojawienia się wolnych środków.

W przypadku nieotrzymania środków (zarówno z powodu niespełniania warunków wskazanych w Zaleceniach, jak i braku dostępnych środków) Beneficjentowi nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

8. Wymagane dokumenty

Wniosek o rozszerzenie zakresu projektu należy składać w języku polskim i wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Formularz wraz z instrukcją są dostępne do pobrania poniżej.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Beneficjent składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R, DVD lub pamięć USB).

Egzemplarz pisemny wniosku należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą Programu, tytułem realizowanego projektu, pełną nazwą Beneficjenta oraz numerem umowy/porozumienia ws. projektu.

Forma elektroniczna wniosku powinna zawierać także wszystkie załączniki dołączone do wersji pisemnej (papierowej) w formie edytowalnej (dot. dokumentów opracowywanych przez Beneficjentów) oraz skany oryginałów wszystkich podpisanych dokumentów. Poszczególne pliki powinny posiadać nazwy odpowiadające nazewnictwu dokumentów zgodnie z formularzem wniosku. Nośnik powinien być opisany tytułem wniosku, jakiego dotyczy oraz nazwą beneficjenta.

Wraz z formularzem wniosku należy przekazać zaktualizowany Plan Wdrażania Projektu, w którym dodatkowy zakres prac należy wykazać w części IV jako nowe działanie.

Lista wymaganych dokumentów została zamieszczona we wniosku (Część: Załączniki dla zakresu dodatkowego).

9. Weryfikacja wniosków o rozszerzenie zakresu projektu

NFOŚiGW przeprowadzi weryfikację wniosków o rozszerzenie zakresu rzeczowego pod kątem zgodności z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w dniu złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie. Ocena będzie przeprowadzona na podstawie karty stanowiącej załącznik do niniejszej procedury wnioskowania.

Na etapie oceny zgodności Beneficjent będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku konieczności dokonania poprawy kompletnego wniosku data wpływu wniosku liczona jest od daty jego złożenia do NFOŚiGW. W przypadku konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów – niekompletnego wniosku – data wpływu wniosku liczona jest od daty złożenia brakujących dokumentów.

W przypadku konieczności uzupełnień, do Beneficjenta zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną. Na przedstawienie uzupełnień i/lub wyjaśnień Beneficjent będzie miał 10 dni roboczych licząc od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW. Uzupełnienia i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez beneficjenta w formie pisemnej i elektronicznej.

10. Termin i miejsce składania wniosków o rozszerzenie zakresu projektu

Termin ogłoszenia procedury wnioskowania o rozszerzenie zakresu projektów – 19.10.2015 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o rozszerzenie zakresu projektów – 20.10.2015 r.

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru.

11. System płatności

Dofinansowanie dodatkowego zakresu będzie realizowane jedynie w formie refundacji kosztów natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego. Zaliczka na dodatkowy zakres prac nie będzie wypłacana.

Pozostałe warunki systemu płatności są tożsame z warunkami ogłoszenia, w ramach którego projekt uzyskał dofinansowanie.

12. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące procedury rozszerzenia projektów proszę kierować pod adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

tel. 22 45  95 818, 22  45 95 853

w godzinach: 8.00-15.00

e-mail:

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Ekologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel. 22 36 92 213, 22 36 92 845

w godzinach: 9.00-16.00

e-mail:

Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady - w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu). 

Dokumenty konkursowe obowiązujące w ramach naboru trwającego w dniach 10.06-12.08.2013 dostępne są pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,4,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-otwartego-konkursu-glownego-dla-pl04-nabor-zakonczony.html

Dokumenty konkursowe obowiązujące w ramach naboru trwającego w dniach 07.07-15.09.2014 dostępne są pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,6,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszy-eog-2009-2014-dla-programu-operacyjnego-pl04-nabor-zakonczony-.html

 

 

[1] Projekt niezakończony to taki, dla którego nie został zatwierdzony przez NFOŚiGW raport końcowy z realizacji Projektu

[2] W przypadku  rozszerzenia zakresu projektu o dodatkowy budynek, należy stosować wytyczne określone
w Regulaminie konkursu obowiązującym w naborze, w ramach którego projekt otrzymał dofinansowanie. Rodzaj budynków kwalifikujących się do dofinansowania określony jest w paragrafie 2 Regulaminu

Wskaźniki celów projektów liczone dla dodatkowego zakresu rzeczowego, muszą być zgodne
z wytycznymi wskazanymi w ogłoszeniu o naborze, w ramach którego projekt uzyskał dofinansowanie tj. „Wytycznymi
w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem”.

W ramach Programu PL04 nie będzie finansowany dodatkowy zakres obejmujący rewitalizację, konserwację, renowację
i adaptację na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem oraz budowę, rozbudowę, remont i przebudowę instytucji kultury.

[3] Kwota na dodatkowe działania wyrażona w  EUR przyznana na dodatkowy zakres w projekcie zostanie przeliczona na PLN zgodnie z kursem obowiązującym w naborze, w ramach którego projekt otrzymał dofinansowanie

[4] W przypadku zmian w projektach, obowiązująca intensywność dofinansowania wskazana jest w aktualnym Planie Wdrażania Projektu.

[5] W związku z możliwością wystąpienia do Biura Mechanizmów Finansowych o przedłużenie okresu kwalifikowania, w wątpliwych przypadkach prosimy Beneficjentów o kontakt z NFOŚiGW lub MŚ.

[6] Kompletny wniosek rozumiany jest jako wniosek o rozszerzenie zakresu dofinansowanego projektu złożony
w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami

UWAGA: 20.10.2015 r. został zaktualizowany załącznik: Wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności ekologicznej. W arkuszu „wskaźniki rzeczowe Projektu” nastąpiła zmiana formuły w kolumnie „różnica”. Wprowadzona korekta nie ma wpływu na wskaźniki ujęte w Tabeli 1 Wskaźniki energetyczne, ekonomiczne oraz ekologiczne Projektu, tym samym nie ma wpływu na ocenę punktową rozszerzonego Projektu.

Pliki do pobrania

karta weryfikacji.pdf
karta weryfikacji.pdf - (252,53 KB) Karta weryfikacji zgodności wniosku o rozszerzenie zakresu projektu z kryteriami wyboru projektów oraz zaleceniami dot. przyznawania i realokacji środków
lista beneficjentow.pdf
lista beneficjentow.pdf - (161,35 KB) Lista Beneficjentów konkursu trwającego w dniach 07.07-15.09.2014 r. w ramach PO PL04
lista beneficjentow2.pdf
lista beneficjentow2.pdf - (204,38 KB) Lista Beneficjentów konkursu trwającego w dniach 10.06-12.08.2013 r. w ramach PO PL04
wniosek o rozszerzenie zakresu.xlsx
wniosek o rozszerzenie zakresu.xlsx - (31,55 KB) Wniosek o rozszerzenie zakresu dof. projektu składany w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji - PROGRAM PL04, Rezultat - efektywność energetyczna
wzory oswiadczen.doc
wzory oswiadczen.doc - (53 KB) Wzory oświadczeń
zalecenia komitetu.pdf
zalecenia komitetu.pdf - (165,15 KB) Zalecenia Komitetu ds. Wyboru Projektów dla PO PL04 dot. przyznawania dofinansowania i realokacji środków pomiędzy projektami
wykaz wskaznikow projektu v2.xlsx
wykaz wskaznikow projektu v2.xlsx - (102,32 KB) Wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności ekologicznej

.

powrót
do góry