Nabór 2017 - Projekty Zintegrowane

O współfinansowanie projektów zintegrowanych LIFE, w ramach naboru ubiegać mogą się podmioty, które otrzymały zaproszenie Komisji Europejskiej do złożenia wniosku pełnego w naborze 2016.

Nabór dla wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o dofinansowanie w formie przekazania środków na realizację projektów LIFE (projekty zintegrowane) jest realizowany w oparciu o :

  1.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479);
  2.  Podręcznik procedur współfinansowania Programu LIFE, zatwierdzony Uchwałą Zarządu NFOŚiGW nr B/24/11/2009 z dnia 22.06.2009 roku (z późn. zmianami);
  3.  Procedurę Rozpatrywanie wniosków o przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych;

Składanie wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do 10.02.2017 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Poniżej znajdą Państwo wyciąg z Podręcznika procedur współfinansowania Programu LIFE (w zakresie wpsółfinansowania PJB) oraz wzór umowy dofinansowania.

powrót
do góry