Wspieranie działalności monitoringu środowiska

Część 1) Monitoring środowiska

Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna


Cel programu

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych.

Treść programu

pp_wspieranie_dzialalnosci_monitoringu_srodowiska.pdf
pp_wspieranie_dzialalnosci_monitoringu_srodowiska.pdf - (177,61 KB) Treść programu Wspieranie działalności monitoringu środowiska

Część 1) Monitoring środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka

Beneficjenci

  • podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym jednost-ki samorządu terytorialnego i ich związki;
  • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • uczelnie niepubliczne;
  • spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla tych pod-miotów udzielane będą wyłącznie pożyczki).

Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


Informacje szczegółowe:

 

Koordynator programu Andrzej Rzeszotarski
andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora  Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Ochrony Wód
Sekretariat
22-45-90-131

 

Wymagane dokumenty:

 

Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Dotacja.

Beneficjenci
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze.


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowychInformacje szczegółowe

 

 

Koordynator programu Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora  Andrzej Rzeszotarski
andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Gospodarki Wodnej
Sekretariat
22-45-90-131

 

zalacznik_cz._2_szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf
zalacznik_cz._2_szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (116,3 KB) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych

 

Słowa kluczowe

  

 

powrót
do góry