Nabór wniosków 2016 dla części 2

Ogłoszenie o naborze

08-08-2016, 10:11

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiewzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.  Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiewzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.  Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

 • Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

 • Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW;

Podmioty upoważnione przez Beneficjentów
do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

 

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 16.08.2016 r. – 20.12.2018 r. 11.01.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków (lecz nie później niż 30 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku o dofinansowanie na ten sam projekt w ramach I osi priorytetowej POIiŚ).

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Wsparcie przedsiewzięć. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja:

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 500 mln zł;

 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie przedsiewzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 2)Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki;

 • Beneficjenci:

Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW oraz Podmioty upoważnione przez Beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych;

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu: Koordynator programu:
  Magdalena Misiurek, nr tel.: 22 45 90 576.

Pliki do pobrania

regulamin cz 2 wspolfinansowanie 10.05.2017.pdf
regulamin cz 2 wspolfinansowanie 10.05.2017.pdf - (406,16 KB) Regulamin naboru
ogloszenie o naborze wydluzenie.pdf
ogloszenie o naborze wydluzenie.pdf - (304,47 KB) Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze
wzor umowy na wspolfinansowanie.pdf
wzor umowy na wspolfinansowanie.pdf - (732,11 KB) Umowa pożyczka na współfinansowanie WZÓR

.