Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej

Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014 - 2020

Cel programu:

„Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.”

Treść prorogramów:

Dokumenty

pp_wsparcie_przedsiewziec_cz1_cz2_cz3.pdf
pp_wsparcie_przedsiewziec_cz1_cz2_cz3.pdf - (682,08 KB) „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki: Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Koordynator Programu:

 

Koordynator programu Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl

 

Departament Energii i innowacji   

22 45 90 387

Beneficjenci:

  • Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW;
  • Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Warunki dofinansowania:

  1. oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % lub na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,
  2. dla inwestycji związanych z dostosowaniem do Dyrektywy MCP możliwe częściowe umorzenie,
  3. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres wskazany we wniosku
    o dofinansowanie danego przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ, jednak nie dłuższy niż 15 lat
    W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania przedsięwzięcia może być inny jednak nie dłuższy niż 25 lat.

Informacje szczegółowe

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

powrót
do góry