II Nabór wniosków Sokół w ramach fazy B+R

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym ”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym ”.

 • Cel programu

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji[1] (KIS):

 • Zrównoważona energetyka:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 

 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 19.06. do 31.10.2017 r.,29.12.2017 r. do godz. 15.30

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Budżet II naboru

Budżet II naboru na realizację celu programu wynosi do 500 000 tys. zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 25 000 tys. zł,
 • dla zwrotnych form dofinansowania – do 475 000 tys. zł.
 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym”.

 • Intensywność dofinansowania w ramach fazy B+R
 1. dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:
 1. mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych;
 2. średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;
 3. dużych przedsiębiorstw  – do 60% kosztów kwalifikowanych;
 1. dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych,

przy czym nie ma możliwości łączenia tych dwóch form wsparcia.

 • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejprowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Żanna Białek, nr tel.: 22 45 90 631

 

[1] 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument wykonawczy dla jednej ze strategii zintegrowanych – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (Dynamiczna Polska) SIiEG - Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS)

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.