Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

 

Logotyp programu Sokół

 

 Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Uprzejmie informujemy, że Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w PP „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” w następujący sposób :

W pkt 3 Budżet:

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 500 000 tys. zł, w tym:

1)  dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł
(w tym   dla I  naboru do 50 000 tys. zł),

2)  dla zwrotnych form dofinansowania (faza W) – do  1 425 000 tys. zł
(w tym dla I naboru do 950 000 tys. zł).  

W pkt7.3.2 Dofinansowanie w formie pożyczki w fazie W:

1) kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 150 mln zł

Zaktualizowany Program priorytetowy znajduje się tutaj: link

Zakończenie naboru wniosków - 31 marca 2017 r. - podsumowanie

W dniu 31 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu  „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających  zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.
W ramach naboru wpłynęło 57 wniosków na sumaryczną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 2,15 mld złotych, w tym:
I. W ramach fazy B+R na dofinansowanie w formie dotacji: 36 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania: 85.444.820,00 zł
II. W ramach fazy W:
       - na dofinansowanie w formie pożyczki: 14 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 288.947.978,00 zł
       - na dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej: 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1.779.749.942,00 zł

Uprzejmie informujemy, że Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w PP „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” polegających na :

- dodaniu objęcia wsparciem projektów, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

- zmianie zapisu dot. intensywności dofinansowania  w formie inwestycji kapitałowej w ramach fazy W dla projektów, realizowanych w formule project finance, w których wysokość udzielonego dofinansowania będzie ustalana  dla każdego z projektów indywidualnie w dopuszczalnych powyżej (w programie) granicach.

Zaktualizowany Program priorytetowy znajduje się tutaj: link

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.11.2016 r. Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach fazy B+R oraz fazy W programu „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” do 31 marca 2017 r.                                                                                                                                                                                                            

Cel programu:

Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddzialywania zakładów/instalacji/urządzeń na środoowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS 7,8,11,12):

 • Zrównoważona energetyka:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

Treść programu:

pp_wsaprcie_dla_innowacji_-_sokol_zmiana_pp_15.05.2017.pdf
pp_wsaprcie_dla_innowacji_-_sokol_zmiana_pp_15.05.2017.pdf - (610,32 KB) „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce"

Zasady naboru i oceny

Terminy i sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 01.08. do 31.03.2017 r., do godz. 15.30

Formy dofinansowania:

 • w ramach fazy B+R:

dofinansowanie w formie dotacji

 1. maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:
 1. mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych;
 2. średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;
 3. dużych przedsiębiorstw  – do 60% kosztów kwalifikowanych;

dofinansowanie w formie pożyczki

 1. maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych,

przy czym nie ma możliwości łączenia tych dwóch form wsparcia.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dostępne są na stronie naboru

 • w ramach fazy W:

dofinansowanie w formie pożyczki

 1. maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych,

dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej

 1. do 85% kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem projektów realizowanych w formule project finance, w których wysokość udzielonego dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych

          Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dostępne są na stronie naboru

 

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Informacje szczegółowe:

 

Koordynator programu Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl

 

Departament Energii i Innowcji

22 45 90 631

Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Cel programu:

Celem programu jest popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Treść programu:

Zasady naboru i oceny

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 03.04. do 29.12.2017 r., do godz. 15.30

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”.

 • Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 PLN.

 • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1807 z późn.zm.).

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pan Piotr Obłękowski, nr tel.: 22 45 90 963

Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych

Progrm w trakcie opracowywania.

Część 4) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe

Progrm w trakcie opracowywania.

powrót
do góry