Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Zrozumieć adaptację do zmian klimatu – poradnik

Krótki poradnik wyjaśniający czym są zmiany klimatyczne i jak można im przeciwdziałać, przygotowany przez zespół NFOŚiGW. Zapraszamy do zapoznania się.

Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem

Treść programu priorytetowego:

pp_5.4_adaptacja_2019.pdf
pp_5.4_adaptacja_2019.pdf - (121,13 KB) Treść programu: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka
3) przekazanie środków

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

 Beneficjenci

  1. państwowe jednostki budżetowe (dofinansowanie w formie przekazania środków),
  2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (z zastrzeżeniem  zapisów w pkt 4 w zakresie dofinansowania w formie pożyczki),
  3. jednostki tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024) (jedynie w przypadku dofinansowania w formie pożyczki),
  4. spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne (jedynie w przypadku dofinansowania w formie pożyczki),
  5. służby ratownicze będące państwowymi jednostkami budżetowymi wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Informacje szczegółowe

ikonka e-mail Koordynator programu Tomasz Surowiecki
Tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl

Z-ca koordynatora

Kamil Żabka      
Kamil.zabka@nfosigw.gov.pl  

ikonka telefon I Wydział Wdrażania Projektów

22-45-90-508
22-45-90-566

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.

powrót
do góry