Najczęściej zadawane pytania

Czy wytwórca energii elektrycznej z OZE w mikroinstalacji, który przed 1 stycznia 2016 r. zawrze ze sprzedawcą z urzędu umowę na sprzedaż wytworzonej przez siebie energii po stawce równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, będzie mógł z dniem 1 stycznia 2016 r., w oparciu o przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, automatycznie otrzymać wyższą stawkę równą 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim kwartale i korzystać z bilansowania energii elektrycznej pobranej z sieci i wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-meteringu)?

Czy rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (net-metering) , w danym półroczu, dotyczy wyłącznie energii czynnej, czy także opłaty sieciowej zmiennej oraz opłaty jakościowej? Jeżeli dotyczy wyłącznie energii czynnej, to czy wytwórca będzie obowiązany pokrywać pozostałe opłaty za całość energii elektrycznej pobranej z sieci?

Czy certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPA Q, potwierdza osiągnięcie wartości współczynników efektywności pomp ciepła COP, na poziomie wymaganym w programie „Prosument”?

  1  2  3 

.

powrót
do góry