Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Aktualizacja programu priorytetowego

Dnia 31.03.2017 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął aktualizację programu „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych".

Zmiana polega na przeznaczeniu 50 mln zł dofinansowania w formie bezzwrotnej na inwestycje  z zakresu produkcji energii elektrycznej w technologii ORC. W ramach programu możliwe jest udzielenie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej.

UWAGA:

Powyższa zmiana nie dotyczy naboru trwającego do 30.06.2017 r.

Planowane jest ogłoszenie w 2017 r. kolejnego naboru m.in. na inwestycje  z zakresu produkcji energii elektrycznej w technologii ORC.

 

Dokumenty

geotermia_01.04.2017.pdf
geotermia_01.04.2017.pdf - (498,17 KB) Aktualizacja_01.04.17_Poprawa jakości powietrza. Część 1)

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Cel programu:

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Treść programu:

pp_geotermia_budownictwo.pdf
pp_geotermia_budownictwo.pdf - (473,83 KB) Poprawa jakości powietrza: Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych,

Koordynator Programu:

 

Koordynator programu Agnieszka Karwat
Agnieszka.Karwat@nfosigw.gov.pl

 

Departament Energii i innowacji   

22 45 90 526

 

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 08.08.2016 r. do 16.12.2016 r. do 30.06.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowanie w formie pożyczek
 1. kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł,
 2. oprocentowanie pożyczki:
 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6),
 • na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M plus 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 1. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty    pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 2. okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 3. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez beneficjenta ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest wymagane,
 4. pożyczka nie podlega umorzeniu.

2. Dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej ze środków NFOŚiGW

 1. w ramach niniejszego programu beneficjenci działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej mogą ubiegać się o wniesienie środków NFOŚiGW, na działania inwestycyjne zgodne z rodzajami przedsięwzięć objętych niniejszym programem,
  w zamian za ustanawiane nowe udziały lub emitowane akcje,
 2. sposób wniesienia środków NFOŚiGW w formie objęcia udziałów lub akcji regulują „Wytyczne finansowania przedsięwzięć w formie objęcia lub nabycia udziałów lub akcji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego programu
 • okres, w którym NFOŚiGW pozostaje udziałowcem lub akcjonariuszem beneficjenta, może objąć nie dłużej niż 15 pełnych lat obrotowych beneficjenta. Okres ten wyznaczany jest od momentu zarejestrowania objętych lub nabytych przez NFOŚiGW udziałów lub akcji do momentu całkowitego wycofania zaangażowanego kapitałowego NFOŚiGW.
 • minimalna wartość inwestycji kapitałowej wynosi 3 mln zł.
 • maksymalny udział NFOŚiGW w kapitale zakładowym beneficjenta nie może przekroczyć 49%.
 • koszt kapitału wyznaczany jest na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej) na poziomie stopy bazowej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), powiększonej o marżę proporcjonalną do ryzyka inwestycyjnego.
 1. ostateczne warunki nabywania lub obejmowania akcji są określane indywidualnie na podstawie analizy sytuacji finansowej beneficjenta, przy zachowaniu następujących warunków (zgodnie z Wytycznymi finansowania przedsięwzięć w formie objęcia lub nabycia udziałów lub akcji przez NFOŚiGW),
  1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielone zgodnie
   z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
  2. Nie jest możliwe łączenie form dofinansowania (udzielenie pożyczki oraz dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej na to samo przedsięwzięcie).

 

Informacje szczegółowe:

Rodzaje przedsięwzięć:

 • budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej;
 • modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektro-ciepłownię geotermalną;
 • wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonanie otworu badawczego.
powrót
do góry