Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020

UWAGA!
Decyzją Zarządu NFOŚiGW termin naboru został wydłużony do dnia 30.06.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Cel programu

1.      Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);

2.     Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków dotyczy współfinansowania projektów realizowanych w ramach działania 2.4,  II osi POIiŚ 2014-2020:

Współfinansowanie wyłącznie w formie pożyczki (na wkład własny i/lub płynność finansową):
 • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (typ 2.4.1):
  • Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (typ 2.4.1a);
  • Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000 (typ 2.4.1b).
 • Rozwój zielonej infrastruktury (typ 2.4.2):
  • Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu (typ 2.4.2a).
Współfinansowanie w formie dotacji i/lub pożyczki (na wkład własny i/lub płynność finansową):
 • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów (typ 2.4.5):
  • Budowanie potencjału i integracja (typ 2.4.5b);
  • Edukacja społeczności obszarów chronionych (typ 2.4.5c);
 • Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (typ 2.4.6):
  • Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym (typ 2.4.6a).

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 15.07.2016 r. – 30.06.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wniosek wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

 • Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 9,9 mln zł;
 • Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 10,0 mln zł.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja;
 • Pożyczka na zapewnienie wkładu własnego;
 • Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE.

Beneficjenci:

Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych);

Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521

Zastępca koordynatora programu: Andrzej Pelc, nr tel.: 22 45 90 978

 

Dokumenty

pp_4.1.pdf
pp_4.1.pdf - (611,65 KB) Program priorytetowy
tabela-koszty_standaryzowane_2016.pdf
tabela-koszty_standaryzowane_2016.pdf - (301,44 KB) Tabela kosztów standaryzowanych
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf - (247,93 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
umowa_dotacja_krajowa_-_24.01.2017.pdf
umowa_dotacja_krajowa_-_24.01.2017.pdf - (728,82 KB) Wzór umowy dotacji
umowa_powierzenia_24.01.2017.pdf
umowa_powierzenia_24.01.2017.pdf - (480,65 KB) Wzór umowy powierzenia
umowa_pozyczka_krajowa_-_24.01.2017.pdf
umowa_pozyczka_krajowa_-_24.01.2017.pdf - (823,01 KB) Wzór umowy pożyczki

Załączniki do wniosku

Wymagane załączniki do wniosku o dotację:

Statut/ akt założycielski;

Dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (Akt powołania na stanowisko/ akt wyboru itp.) (jeżeli dotyczy);

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku, w przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż wynika to z dokumentów rejestrowych;

Dokumenty z których wynika zdolność wnioskodawcy do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru oraz wskazujących na umocowanie osoby do podpisania niniejszej umowy, inne niż KRS (jeżeli dotyczy).

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę (na wkład własny oraz płynność finansową):

Kopia ostatniej wersji wniosku złożonego do IOK, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy – dotyczy wyłącznie projektów następujących typów: 2.4.1a, 2.4.2a;

Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zgody Ministra Środowiska  na zaciągnięcie pożyczki wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej - dotyczy wyłącznie parków narodowych;

Statut/ akt założycielski;

Dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (Akt powołania na stanowisko/ akt wyboru itp.) (jeżeli dotyczy);

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku, w przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż wynika to z dokumentów rejestrowych;

Dokumenty z których wynika zdolność wnioskodawcy do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru oraz wskazujących na umocowanie osoby do podpisania niniejszej umowy, inne niż KRS (jeżeli dotyczy).

Sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy);

Wyciąg z planu finansowego na okres obejmujący dofinansowanie w formie pożyczki potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (jeżeli dotyczy);

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)
powrót
do góry