Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Cel programu

 1. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).
   
 2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Treść programu

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął zmianę Programu priorytetowego.

pp_4.1_2017-08-30.pdf
pp_4.1_2017-08-30.pdf - (612,41 KB) Treść programu priorytetowego: Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Terminy i sposób składania wniosków

 • Nabór ciągły
 • Nabór konkursowy

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci:

 1. parki narodowe;
 2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe;
 3. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe;
 4. podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów;
 5. podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt;
 6. państwowe jednostki budżetowe, a w szczególności Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz ponadgimnazjalne szkoły leśne prowadzone przez Ministra Środowiska;
 7. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

W przypadku, gdy podmioty składające wniosek o dofinansowanie nie są właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie, konieczna jest zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia.

Informacje szczegółowe:

Minimalny koszt przedsięwzięcia 100 tys. zł.

Maksymalny koszt przedsięwzięcia 5 000 tys. zł.

Do programu priorytetowego stosuje się Tabelę standaryzowanych kosztów jednostkowych, zatwierdzaną przez Zarząd.

W przypadku, gdy koszty jednostkowe przekraczają koszty standaryzowane określone w załączniku do niniejszej części programu pn. Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych, Wnioskodawca musi przedstawić oświadczenie o możliwości pokrycia tego przekroczenia ze środków własnych. W przypadku braku takiego oświadczenia wniosek zostanie odrzucony;

Jednakże, gdy w odpowiednim Katalogu kosztów jednostkowych nie został określony koszt jednostkowy dla danego rodzaju prac, wnioskodawca: powinien przedstawić 3 oferty z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; badanie rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru lub szczegółowe uzasadnienie wysokości kosztów przewidzianych do poniesienia (szczegółowa kalkulacja kosztu realizowanych prac).

Oprocentowanie pożyczek:

 • Pożyczki (na zapewnienie wkładu własnego): WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % w skali roku
 • Pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia: WIBOR 3M + 25 punktów bazowych nie mniej niż 1,5 % w skali roku

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Terminy i sposób składania wniosków

 • Nabór ciągły

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Pożyczka

Beneficjenci:

 • Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Informacje szczegółowe:

Dofinansowanie w formie dotacji dotyczy wyłącznie przedsięwzięć realizowanych w ramach działania 2.4 zgodnie z Szczegółowym opisem osi priorytetowych (SZOOP) II osi POIiŚ 2014-2020 wybieranych w trybie konkursowym, dla których instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Intensywność dofinansowania wynosi:

 • dotacja do 15% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,
 • dotacja do 10% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych beneficjentów;

Oprocentowanie pożyczek:

 • Pożyczki (na zapewnienie wkładu własnego): WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % w skali roku
 • Pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia: WIBOR 3M + 25 punktów bazowych nie mniej niż 1,5 % w skali roku.

Koordynatorzy programu

Część 1) Koordynator programu

Stanisław Bochniarz

stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl

Zastępca koordynatora

Barbara Maksimowska

barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl

 

Część 2) Koordynator programu

Barbara Maksimowska

barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl

Zastępca koordynatora

Andrzej Pelc

andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
 

Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych

W dniu 5 maja 2016 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził Tabelę standaryzowanych kosztów jednostkowych dla programu priorytetowego Ochronia i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Tabela będzie stosowana przy ocenie efektywności kosztowej jako dodatkowe źródło odniesienia obok cenników Sekocenbudu oraz badania dostępnych ofert rynkowych, a zawarte w niej stawki będą stanowić górną granicę kosztów kwalifikujących się do refundacji.

tabela-koszty_standaryzowane_2016.pdf
tabela-koszty_standaryzowane_2016.pdf - (301,44 KB) Tabela kosztów standaryzowanych

 

Słowa kluczowe

  

 

powrót
do góry