Nabór wniosków 2015

Szczegółowe informacje o naborze

Cel programu:
Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Terminy i sposób składania wniosków:

W dniu 29.06.2016 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30 czerwca 2016 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”. Złożone dotychczas wnioski rozpatrywane będą w ramach programu pod nową nazwą o następującym brzmieniu: „Poprawa jakości powietrza. Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.
 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 19 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2016 ROKU, DO GODZ. 15:30 LUB DO WYCZERPANIA ALOKACJI.

Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „LEMUR”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki.


Intensywność dofinansowania:
• dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku;
• dofinansowanie w formie pożyczki udzielane jest na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi:
 dla klasy A: do 1200 zł na 1 m2,
 dla klasy B i C: do 1000 zł na 1 m2;
• powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku;
• wypłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do 60% dla klasy A, do 40% dla klasy B i do 20% dla klasy C.


Beneficjenci:
• podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych;
• samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach;
• organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które  realizują  zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów;
• jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną;
• parki narodowe.


Koordynatorem programu jest Pan Tomasz Kuna, nr tel.: 22 45 95 861
Zastępcą Koordynatora jest Pan Piotr Obłękowski, nr tel.: 22 45 95 890


Wartość alokacji dla programu priorytetowego  wynosi  290 000 tys. zł, w tym:
• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 28 000 tys. zł,
• dla zwrotnych form dofinansowania – do  262 000 tys. zł.
NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

regulamin_naboru_lemur.pdf
regulamin_naboru_lemur.pdf - (335,09 KB) Regulamin naboru
wykaz_wymaganych_zalacznikow.pdf
wykaz_wymaganych_zalacznikow.pdf - (301,19 KB) wykaz załączników wymaganych na etapie oceny wniosku
wzor_umowy_pozyczki.pdf
wzor_umowy_pozyczki.pdf - (602,32 KB) wzór umowy pożyczki
wzor_umowy_dotacji.pdf
wzor_umowy_dotacji.pdf - (551,5 KB) wzór umowy dotacji

.