Lista LEME

Lista LEME to lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń (LEME – ang.: List of Eligible Materials and Equipment).
Lista LEME jest internetową bazą danych dla materiałów, urządzeń lub technologii zgrupowanych w odpowiednich kategoriach technicznych. Wszystkie pozycje wymienione na liście charakteryzują się wymaganą przez Program NF efektywnością energetyczną, co w praktyce oznacza zmniejszonym o minimum 20% (średnio) zużyciem energii w stosunku do:

  • średniego zużycia energii dla typowych materiałów, urządzeń lub technologii dostępnych powszechnie na rynku, mogących stanowić ich zamienniki,
  • wartości bazowych/normatywnych wskazanych w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych krajowych i unijnych,
  • warunków technicznych i ich zmiany określonych w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych krajowych i unijnych.
  • wartości rekomendowanych przez krajowe i zagraniczne niezależne stowarzyszenia, zrzeszenia, izby gospodarcze, instytucje certyfikujące, itp., stanowiących wartość odniesienia dla branżowych norm, zaleceń, wskazań i rekomendacji. Rekomendowane w ten sposób wartości powinny zostać odpowiednio opisane i udokumentowane, a ich przyjęcie powinno zostać poparte przeprowadzonymi badaniami naukowo-technicznymi.

Administrację i nadzór nad Listą LEME prowadzi Konsultant ds. Projektu przy współudziale NFOŚiGW.
Sfinansowanie w ramach Programu NF Inwestycji LEME oznacza w praktyce możliwość uzyskania 10% dotacji, którą Beneficjent może otrzymać z NFOŚiGW po zakończeniu realizacji oraz po pozytywnym zweryfikowaniu Przedsięwzięcia.
Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń jest rewolucyjnym rozwiązaniem w obszarze programów finansowych wspierających polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Do unikalnych cech Listy LEME należą:

  • automatyczna kwalifikacja techniczna Przedsięwzięcia do jego sfinansowania w ramach Programu NF,
  • otwartość listy pozwalająca na jej stałe modyfikowanie i dostosowywanie do aktualnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej,
  • źródło wiedzy i informacji o większości dostępnych obecnie energooszczędnych materiałach i urządzeniach,
  • możliwość bezpłatnej promocji oraz kształtowania pozytywnego wizerunku zarejestrowanych materiałów i urządzeń oraz ich producentów. 

W celu realizacji Inwestycji LEME każdy z Beneficjentów powinien na ogólnodostępnej Liście LEME odnaleźć właściwą kategorię i odpowiedni materiał, urządzenie lub technologię. Następnie powinien wprowadzić odpowiednie dane ilościowe i techniczne (jeżeli dotyczy) i wydrukować Certyfikat LEME, który dla każdej pozycji znajdującej się na liście może zostać automatycznie wygenerowany.
W przypadku Inwestycji LEME Certyfikat LEME stanowi zasadniczą część dokumentacji technicznej Przedsięwzięcia. Dane dotyczące szacowanej oszczędności energii oraz rocznego zmniejszenia emisji CO2 zawarte w Certyfikacie LEME stanowią odniesienie wykorzystane na etapie weryfikacji danego Przedsięwzięcia.
Dany materiał, urządzenie lub technologię do zarejestrowania na Liście LEME w dostępnych na stronie internetowej kategoriach technologicznych może zgłosić producent lub dostawca posiadający niezbędne do rejestracji informacje techniczne, z zastrzeżeniem, że dane te zostaną potwierdzone przez producenta i wyrazi on zgodę na ich publikację.
Przedsiębiorcy, którzy chcieliby realizować Inwestycję LEME za pomocą i przy wykorzystaniu materiału i/lub urządzenia, których nie ma na liście w odpowiedniej kategorii technologicznej powinni skontaktować się z producentem lub dostawcą w celu zgłoszenia ich do zarejestrowania na Liście LEME.
Do rejestracji można zgłaszać dowolną liczbę materiałów i/lub urządzeń.
Każdy materiał i/lub urządzenie może zostać dodany do Listy LEME po jego pozytywnej weryfikacji przez Konsultant ds. Projektu i NFOŚiGW.
W przypadku, gdy nastąpią zmiany w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych krajowych i unijnych lub w normach, zaleceniach, rekomendacjach, w wyniku których materiał i/lub urządzenie przestanie spełniać kryteria dotyczące efektywności energetycznej Programu NF, zostanie ono z Listy LEME usunięte.
Rejestracja materiału i/lub urządzenia na Liście LEME oraz administracja listą jest bezpłatna.


 

Wyszukiwanie materiału i/lub urządzenia na Liście LEME

Dodawanie materiału i/lub urządzenia na Listę LEME

Zgłoś urządzenie do Listy LEME.
www.polseff2.org/pl/zglos-urzadzenie-do-leme


 

.