Banki współpracujące z NFOŚiGW

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Kredyt z dotacją NFOŚiGW dostępny jest w ofercie Banku Ochrony Środowiska S.A. od 15-10-2014 r. 
Kredyt EKO INWESTYCJE dedykowany jest Klientom:

  • Pionu Detalicznego - jeżeli chodzi o sektor mikroprzedsiębiorstw, 
  • Pionu Korporacji - jeżeli chodzi o sektor MŚP i Spółdzielnie Mieszkaniowe. 

Bliżesze informacje znajdują się na stronie internetowej banku:

www.bosbank.pl/kredyt-eko-inwestycje

Informacje o ofercie dla:

  1. mikroprzedsiębiorców – to mikroprzedsiębiorstwa utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce tj.: zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR, nie stosujące zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości oraz spełniające definicję określoną w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36),
  2. małych i średnich firm (MSP) – to  firmy utworzone na mocy polskiego prawa oraz spółdzielnie mieszkaniowe spełniające definicję MSP, stosujące zasady rachunkowości określone Ustawą o rachunkowości oraz spełniające kryteria opisane w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36) i działające w Polsce (na stronie banku wybrać ofertę dla dużych firm). 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Kredyt z dotacją NFOŚiGW dostępny jest w ofercie Bank BGŻ BNP Paribas S.A. od 18-08-2014 r. 
Kredyt ENERGO dedykowany jest małym i średnim firmom, wdrażającym rozwiązania redukujące zużycie energii elektrycznej. Finansowanie projektów odbywa się w ramach:

  • realizowanego przez NFOŚiGW Programu NF, oraz 
  • realizowanego przez EBOiR programu PolSEFF2.

Bliżesze informacje znajdują się na stronie internetowej banku: 

www.bnpparibas.pl/finanse-firmy/ue/kredyt-energooszczedny.htm


IDEA Bank S.A.

Kredyt z dotacją NFOŚiGW dostępny jest w ofercie IDEA Banku S.A. od 08-12-2014 r.  
KREDYT Z DOTACJĄ jest przeznaczony na realizację inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej bądź termomodernizacji. 
Bliżesze informacje znajdują się na stronie internetowej banku:

www.ideabank.pl/kredyt-z-dotacja


 

.