Nabór wniosków 2017 dla części 2 (pożyczka płatnicza)

Szczegółowe informacje o naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do zapoznania się z warunkami naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" na dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2017 r. do 20.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Jednocześnie zakłada się, iż program priorytetowy będzie realizowany do 2023 r. (podpisywanie umów do końca 2020 r.) 

Przygotowane wnioski należy składać:
a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD");
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku.

Wniosek , o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ul. Konstruktorska 3A,  02-673 Warszawa
z dopiskiem:
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku z GWD za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

Dokumenty

regulamin_naboru_pp_1.1_01.2017_r.pdf
regulamin_naboru_pp_1.1_01.2017_r.pdf - (406,98 KB) Regulamin naboru
lista_zalacznikow_poz_plat_pois_01_2017.pdf
lista_zalacznikow_poz_plat_pois_01_2017.pdf - (226,3 KB) Lista załączników wymaganych w ramach programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” – dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności fi
program_1_1_cz_2_wzory_list_sprawdzajacych.pdf
program_1_1_cz_2_wzory_list_sprawdzajacych.pdf - (109,51 KB) Wzory list sprawdzajacych
wzor_umowy_pozyczki_platniczej_01_2017.pdf
wzor_umowy_pozyczki_platniczej_01_2017.pdf - (767,56 KB) Wzór umowy pożyczki

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

powrót
do góry