Nabór wniosków 2016 dla części 2 (pożyczka inwestycyjna)

Szczegółowe informacje o naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" na dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej.

Wnioski należy składać w terminie od 18.04.2016 r. do 30.12.2016 r. lub do wyczerpania dostępnej alokacji środków.

Jednocześnie zakłada się, iż program priorytetowy będzie realizowany do 2023 r. (podpisywanie umów do końca 2020 r.) 

Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ul. Konstruktorska 3A,  02-673 Warszawa

z dopiskiem:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski poddane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 

powrót
do góry