Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Część 3) Inwestycje w gospodarce  ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug

 


Cel programu:

Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka 

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) pożyczki, w tym pożyczki na  zachowanie płynności finansowej.

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci
1) Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020;
2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych

 

Informacje szczegółowe:

 

Koordynatorzy programu Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
 
Z-ca koordynatora
w zakresie Części 1)

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl

Z-ca koordynatora
w zakresie Części 2)

Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Ochrony Wód
Sekretariat
22-45-90-548

 

Słowa kluczowe

  

 

Część 3)   Inwestycje w gospodarce  ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug

Cel programu
Poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Polski, poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

Termin i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci
Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje szczegółowe:

 

Koordynatorzy programu
w zakresie Części 3)
Renata Szczerek

tel. 22 45 90 756
 
Z-ca koordynatora
w zakresie Części 3)

Jacek Koć

tel. 22 45 90 328

 

Wydział Ochrony Wód
Sekretariat
22-45-90-548
powrót
do góry