Nabór wniosków 2018 dla części 1

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych”.

  • Cel programu

Celem programu jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 07.05.2018 r. do 30.11.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Formy dofinansowania

Zgodnie z programem priorytetowym Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

  • Beneficjenci

Zgodnie z programem priorytetowym Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Mikołajewska, nr tel.: 22 45 90 482

Dokumenty

pp_geologia_i_gornictwo.docx
pp_geologia_i_gornictwo.docx - (47,61 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY
regulamin_naboru-geologia_i_gornictwo_czesc_1_na_2018mk.docx
regulamin_naboru-geologia_i_gornictwo_czesc_1_na_2018mk.docx - (179,05 KB) REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
zalaczniki_do_wniosku_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_naboru_geo...-4.docx
zalaczniki_do_wniosku_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_naboru_geo...-4.docx - (23,15 KB) I. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EKOLOGICZNO-TECHNICZNYM
szcz._kat._kosztow_kwal._geologia.docx
szcz._kat._kosztow_kwal._geologia.docx - (17,97 KB) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych dla części 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf - (247,94 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.xlsx
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.xlsx - (11,49 KB) Katalog kosztów jednostkowych dla części 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
analiza_uwarunkowan_wykorzystania_zasobow_geotermalnych.doc
analiza_uwarunkowan_wykorzystania_zasobow_geotermalnych.doc - (91 KB) Analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych
katalog_kosztow_jednostkowych_geologia.xls
katalog_kosztow_jednostkowych_geologia.xls - (81 KB) Katalog kosztów jednostkowych dla części 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych (dot. rodzajów przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 1 i 3)

.

powrót
do góry