Geologia i górnictwo

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Cel programu

1) Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w
zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał.


2) Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez:
- rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,
- eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych,
- monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie.


3) Ochrona powierzchni ziemi poprzez wykonywanie prac dokumentacyjnych, a w dalszej kolejności stabilizujących lub zabezpieczających osuwiska.

Treść programu

program_gig_2016.pdf
program_gig_2016.pdf - (184,9 KB) Treść programu Geologia i górnictwo


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Dotacja

Przekazanie środków

Beneficjenci

 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych
 • państwowe jednostki budżetowe

Szczegółowe informacje o naborze


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Anna Mikołajewska
anna.mikołajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482
Z-ca koordynatora

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856

 

 

Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Dotacja

Pożyczka

Przekazanie środków

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

 • podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Pgg;
 • podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie;
 • państwowe jednostki budżetowe.

Szczegółowe informacje o naborze


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


 

Informacje szczegółowe:

Koordynator programu Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-445
Z-ca koordynatora

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-952

 

Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Dotacja łącznie z pożyczką
 • Pożyczka
 • Przekazanie środków

Beneficjenci

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • spółki akcyjne lub spółki z o.o., w których co najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego;
 • podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu       Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie       przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania),
 • państwowe jednostki budżetowe.

Szczegółowe informacje o naborze


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


 

Informacje szczegółowe:

Koordynator programu Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 856
Z-ca koordynatora

Anna Mikołajewska
anna.mikołajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482

 

Słowa kluczowe

  

 

powrót
do góry