Aktualności

Aktualizacja programu priorytetowego

09-12-2015, 17:05

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów, Zarząd NFOŚiGW postanowił wprowadzić ułatwienia w realizacji programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Ponad dwa lata funkcjonowania programu i upowszechnienia się standardów NF15 i NF40 pozwoliły na wprowadzenie łagodniejszego podejścia do warunków technicznych, koniecznych do spełnienia w ramach ubiegania się o dofinansowanie. Okres ten był wystarczający do wypracowania na rynku i stosowania przez projektantów takich metod projektowania energooszczędnego, by jednocześnie spełnić warunki przy weryfikacji osiągniętych standardów. Zmiany wprowadzone w programie mają na celu przede wszystkim ułatwienie osiągnięcia standardu energetycznego budynków poprzez m.in. obniżenie poziomu wskaźników oraz wprowadzenie elastyczności ich doboru w procesie projektowania, co wpłynie na poprawę efektywności kosztowej projektów.

Oprócz ww. zmian parametrów technicznych wprowadzono również ułatwienia proceduralne np. wyeliminowano konieczność przedstawiania przez beneficjenta w dokumentacji: projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto wprowadzono dowolność i zarazem możliwość obniżenia kosztów weryfikacji poprzez pominięcie konieczności przeprowadzenia weryfikacji projektu budowlanego w procesie ubiegania się o dotację (beneficjent może lecz nie musi). Wyodrębniono także część wymogów związanych z programem i przekształcono je w zalecenia.

Główne zmiany polegają na:

Ust. 10. Procedura wyboru przedsięwzięć:

  - pkt. 2 – zmieniono zapis, odstąpiono od konieczności przedstawiania wraz z wnioskiem projektu budowlanego oraz wprowadzono zamiennie nazwę „obliczenia cieplne” zamiast „charakterystyka energetyczna budynku”, w celu  wyeliminowania wątpliwości, że obliczenia mają być wykonane przede wszystkim zgodnie z wytycznymi,

  - pkt. 5 ppkt 2) – zapis usunięto w związku z brakiem konieczności wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej,

 - pkt. 10 – w miejsce odwołania do ust 7.2 wprowadzono nazwę załącznika.

W załączniku nr 1 do programu:

  - Ust. 1. Terminy składania Wniosków przez banki  pkt1) – usunięto datę przeprowadzenia naboru wniosków banków o przyznanie limitów środków na lata 2016-2018. W związku z niewykorzystaniem dotychczas przyznanych limitów przez banki, NFOŚiGW nie planuje obecnie ogłoszenia nowego naboru. 

W załączniku nr 3 do programu:

Rozdział I:

 - wprowadzono informację o konieczności spełnienia wymogu (wynik obliczeń) łącznego zapotrzebowania na energię, określonego standardami NF15 i NF40. Wprowadzenie zapisu wiąże się z obniżeniem poziomu wymaganych wskaźników i związaną z tym możliwością elastycznego ich doboru oraz przede wszystkim uniknięcia przypadków niewłaściwego doboru wskaźników.

 - Tabela 1. i 2. – zmieniono oraz uśredniono dla niektórych pozycji wartości wskaźników. Wiąże się to z możliwością projektowania z zastosowaniem alternatywnych rozwiązań, które w ostateczności będą prowadzić do łatwiejszego spełnienia założonych przez program standardów energooszczędności.

 - Tabela 1. i 2. pkt 2. Układy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła ppkt 2.6 – obniżono poziom wydajności do 120% przy zachowaniu zalecenia do 150%. Pozwoli to na optymalne dostosowanie układów do potrzeb projektowanych budynków.

 - Tabela 1. i 2.  Pkt 4. Układy i instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej ppkt 4.1 – dla parametrów dotyczących grubości izolacji dopuszczono odstępstwa w miejscach gdzie występuje brak technicznej możliwości wykonania.

 - Tabela 1. i 2.  Pkt 4. Układy i instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej ppkt 4.2. a) i b) dla palenisk węglowych i biomasy ograniczono możliwość stosowania urządzeń, dopuszczając jedynie klasę 5. Wskazanie klasy 5 urządzeń jest zgodne z zapisami rozporządzenia do Dyrektywy Ecodesign oraz regulacjami Komisji UE dotyczącymi kotłów na paliwa stałe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Rozdział II:

 - zmodyfikowano zapisy umożliwiając rezygnację beneficjenta z wykonania pierwszej weryfikacji projektu budowlanego, z jednoczesnym zaznaczeniem, że ciąży na nim odpowiedzialność, łącznie z ryzykiem niespełnienia założonego standardu wykonania budynku. Pozostawiono konieczność wykonania weryfikacji przez deweloperów w związku z procedurą ich rejestracji na stronie NFOŚiGW w przypadku pozytywnie zweryfikowanych projektów budowlanych w ramach realizowanych inwestycji. Ponadto  w pkt 2 w tytule oraz w  treści wprowadzono zamiennie nazwę „obliczenia cieplne” zamiast „charakterystyka energetyczna”, w celu  wyeliminowania wątpliwości, że obliczenia mają być wykonane przede wszystkim zgodnie z wytycznymi.

Rozdział IV:

 - zmieniono tytuł „Wymagania w zakresie zapewnienia jakości robót budowlanych i procesu budowlanego” na „Zalecenia i informacje w zakresie parametrów technicznych oraz zapewnienia jakości robót budowlanych i procesu budowlanego, pozwalające w większości przypadków spełnić założony standard wybudowania budynku”. Zmiana została wprowadzona ze względu na znajdujące się w treści zalecenia oraz informacje, co stanowi przesłankę do wskazania zapisów rozdziału jako zaleceń.

 - wprowadzono dotychczasowe wartości wskaźników dotyczące bryły budynku, układów wentylacji, układów i instalacji ogrzewania dla standardów NF15 i NF40 jako zalecane, Tabela 3 i 4.

Zmodyfikowano załączniki A, B, C, D  „Listy sprawdzające” - zgodnie z ww. zmianami.

 

Zmiany wynikające z wprowadzonych ułatwień w programie weszły w życie od 05.12.2015 r., natomiast wnioski składane przez beneficjentów na nowych warunkach powinny być przyjmowane w bankach nie później niż od 01.01.2016 r.

.

powrót
do góry