Aktualności

Aktualizacja programu priorytetowego

04-08-2014, 08:52

W dniu 31.07.2014 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął kolejną aktualizację programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Zmiany dotyczą zapisów Wytycznych stanowiących zał. 3 do programu i mają na celu ułatwienie osiągnięcia wymaganego standardu oraz bardziej precyzyjne sformułowanie wymagań.

Zmiany polegają na:

·  rezygnacji z różnicowania wymagań dla współczynników przenikania ciepła przez przegrody dla cieplejszych i chłodniejszych stref klimatycznych Polski,

·  zrównaniu wymagań dla minimalnych klas sprawności niezintegrowanych napędów elektrycznych na poziomie IE2,

·  rezygnacji z wymogu posiadania możliwości współpracy z ISD w automatyce sterującej układem wentylacyjnym,

·  złagodzeniu wymogu określającego minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury w instalacji ogrzewania poprzez dodanie zapisu „o ile istnieje techniczna możliwość wykonania”,

·  doprecyzowano wymagania dla współczynnika COP dla pomp ciepła,

·  zrezygnowano z obowiązku dostarczania do weryfikatorów plików wsadowych do obliczeń,

·  usunięto wymóg sprawdzania przez weryfikatora zgodności projektu z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

·  doprecyzowaniu zapisów dotyczących wymaganych dokumentów technicznych potwierdzających sprawność urządzeń - w przypadku grzejników elektrycznych brak konieczności potwierdzania,

·  wprowadzeniu konieczności potwierdzania spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań programu poprzez przedstawianie dokumentów imiennych potwierdzających zakup materiałów i urządzeń,

·  rezygnacji z nazywania przeprowadzanych obliczeń zapotrzebowania na ciepło Świadectwem charakterystyki energetycznej,

·  zmianie treści zapisu dotyczącego doświadczenia wykonawców, w celu jasnego określenia, że posiadanie wiedzy i doświadczenia w budownictwie energooszczędnym jest tylko zaleceniem,

·  dostosowaniu list sprawdzających poprzez wprowadzenie ww. zmian.

Zmieniony program priorytetowy obowiązuje dla wniosków o dotacje złożonych od dnia 18.08.2014 r. 

.

powrót
do góry